Túi Xách Đựng Điện Thoại

*
MÀU ĐỎ HOT BÁN CHẠY NHẤT TUẦN QUA
*
 TẶNG THÊM MÃ GIẢM GIÁ cài đặt online
*
 Túi giữ lại tiền, thẻ ATM, CMND & giấy tờ quan trọng.
*
 Đựng son, phấn, điện thoại, da kháng nước
*
 Một điểm khác biệt đầy thú vị cho tủ đồ của bạn.
*
thời gian ưu đãi gồm hạn chỉ còn vài giờ


*
SNSG5
","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"tu00fai bu1ecf u0111iu1ec7n thou1ea1i chu1ed1ng nu01b0u1edbc","caption":"tu00fai bu1ecf u0111iu1ec7n thou1ea1i chu1ed1ng nu01b0u1edbc","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc.jpg","alt":"tu00fai bu1ecf u0111iu1ec7n thou1ea1i chu1ed1ng nu01b0u1edbc","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-bu1ecf-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-chu1ed1ng-nu01b0u1edbc-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":727,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"6TSN178-3","variation_description":"","variation_id":757,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_mau-sac-anh":"tsn178-6","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i trung niu00ean giu00e1 ru1ebb tphcm","caption":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i trung niu00ean giu00e1 ru1ebb tphcm","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm.jpg","alt":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i trung niu00ean giu00e1 ru1ebb tphcm","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-tphcm-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":731,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"82TSN178-3","variation_description":"","variation_id":758,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac-anh":"tsn178-1","availability_html":"Hu1ebft hu00e0ng ","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef trung niu00ean giu00e1 ru1ebb","caption":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef trung niu00ean giu00e1 ru1ebb","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb.jpg","alt":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef trung niu00ean giu00e1 ru1ebb","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-trung-niu00ean-giu00e1-ru1ebb-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":730,"is_downloadable":false,"is_in_stock":false,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"1TSN178-3","variation_description":"","variation_id":759,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac-anh":"tsn178-2","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","caption":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1.jpg","alt":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef mu00e0u u0111u1ecf","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111eo-chu00e9o-cho-phu1ee5-nu1eef-trung-niu00ean-1-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":728,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"2TSN178-3","variation_description":"","variation_id":760,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac-anh":"tsn178-3","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"mu1eabu tu00fai cho ngu01b0u1eddi trung tuu1ed5i","caption":"mu1eabu tu00fai đến ngu01b0u1eddi trung tuu1ed5i","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i.jpg","alt":"mu1eabu tu00fai cho ngu01b0u1eddi trung tuu1ed5i","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/mu1eabu-tu00fai-cho-ngu01b0u1eddi-trung-tuu1ed5i-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":725,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"5TSN178-3","variation_description":"","variation_id":761,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_mau-sac-anh":"tsn178-4","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":179000,"display_regular_price":305000,"image":"title":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef cu00f4ng su1edf","caption":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef cu00f4ng su1edf","url":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf.jpg","alt":"tu00fai u0111u1ef1ng u0111iu1ec7n thou1ea1i nu1eef cu00f4ng su1edf","src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf.jpg","srcset":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf.jpg 600w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf-400x400.jpg 400w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf-280x280.jpg 280w, https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf-100x100.jpg 100w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf.jpg","full_src_w":600,"full_src_h":600,"gallery_thumbnail_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://hanagaming.com/wp-content/uploads/2020/06/tu00fai-u0111u1ef1ng-u0111iu1ec7n-thou1ea1i-nu1eef-cu00f4ng-su1edf-600x600.jpg","thumb_src_w":600,"thumb_src_h":600,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":729,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"","sku":"4TSN178-3","variation_description":"","variation_id":762,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Màu sắc ảnhChoose an optionTSN178-1TSN178-2TSN178-3TSN178-4TSN178-5TSN178-6