THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7

Đề thi Olympic tiếng Anh lớp 7 quận cha Đình

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 quận tía Đình là tài liệu tìm hiểu thêm dành cho chúng ta học sinh đang sẵn sàng bước vào kỳ thi Olympic. Mời chúng ta tham khảo đề thi Olympic giờ Anh lớp 7 dưới đây để gia công quen với kết cấu đề thi và có hướng ôn luyện xuất sắc nhất.

Bạn đang xem: Thi olympic tiếng anh lớp 7

UBND QUẬN tía ĐÌNHPHÒNG GD-ĐT

ĐỀ THI OLYMPIC TIẾNG ANH LỚP 7 (2011-2012)Thời gian làm bài bác : 60 phút

Đề thi Olympic giờ Anh lớp 7

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently . (2,5pts)

1. A. Catch B. Cough C. Cucumber D. Centre2. A. Cucumber B. Durian C. Dust D. Useful3. A. Affect B. Energy C. Absent D. Helpful4. A. Diet B. Dish C. Slice D. Ripe5. A. Spinach B. Disappear C. Again D. Vacation6. A. Bus B. Fun C. Unhappy D. Lettuce7. A. Distance B. Happy C. Apple D. Calendar8. A. Invitation B. Invite C. Finish D. Miss9. A. Red B. Calendar C. Address D. Except10. A. Book B. Cook C. Took D. Cool


II. Choose the word that has căng thẳng on the second syllable. (2,5pts)

1.A. Skillful B. Again C. Entertainment D. Teenager2. A. Amount B. Lemonade C. Absent D. Measure3. A. Normal B. Office C. Explore D. Temperature4. A. Different B. Disease C. Engineer D. Capital5. A. Modern B. Children C. Energy D. Improve6. A. Viewer B. Stadium C. Appointment D. Vessel7. A. Chopstick B. Teenager C. Athletics D. Modern8. A. Moderate B. Simple C. Invite D. Doctor9. A. Hospital B. Lifestyle C. Vegetables D. Important10. A. Competition B. Selection C. Measure D. Oceanic


III. Choose the best answer.(2.5pts)

1. I think she will join us, _____________________?

A. Doesn’t she B. Don’t I C. Won’t she D. Will she

2. It was nice lớn meet all my friends ___________________ Christmas.

A. In B. On C. By D. At

3. I hope you ____________ the exams.

A. Will pass B. Can pass C. Could pass D. Pass

4. He _____________ to finish his homework before watching TV.

A. Have B. Should C. Ought D. Must

5. She can’t buy a bicycle __________________ she has no money.

Xem thêm: Tổng Hợp Son Kem Nyx Màu 17 Màu), Son Kem Lì #Nyx Lingerie Màu 17

A. Unless B. If C. Until D. Without

6. My pen-friend often writes ______________________ me.

A. For B. To C. With D. At

7. My children watched the film with great ______.

A. Interesting B. Interested C. Interest D. Interestingly

8. There is no use ________________________ that widow.

A. To xuất hiện B. Opening C. Opened D. Open


9. Neither my father nor my mother ___________________ milk.

A. Like B. Likes C. Don’t lượt thích D. Doesn’t like

10. What____________! Let’s go out for a walk.

A. A fine weather B. The fine weather C. Fine weather D. An fine weather


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
hanagaming.com
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 978 Lượt xem: 2.353 Dung lượng: 113 KB
Liên kết thiết lập về

Link hanagaming.com chính thức:

Đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 7 quận bố Đình tải về Xem

Các phiên phiên bản khác cùng liên quan:


Chủ đề liên quan
Mới độc nhất vô nhị trong tuần
Tài khoản giới thiệu Điều khoản Bảo mật liên hệ Facebook Twitter DMCA