Học tiếng anh lớp 4

     

Bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng giúp những em học viên lớp 4 có tác dụng quen với các dạng bài tập tự cơ bản tới nâng cao. Vì chưng vậy, những cỗ đề ôn luyện giờ đồng hồ Anh này để giúp tiếp cận dần dần dần, từ khó đến dễ để trẻ học tập tiếng Anh tác dụng hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng những concùng tìm hiểu thêm 5 cỗ đề được hanagaming.com biên soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan về đề thi

Trong cỗ đề luyện thi tiếng Anh lớp 4 qua mạngcó các dạng bài bác tập như: Khoanh một từ khác với từ bỏ còn lại, nối câu, xong xuôi bài hội thoại, thực hiện tranh nhắc nhở để ngừng câu, tìm cặp đôi bạn trẻ thích hợp, tấn công số tương xứng vào hình vẽ, bố trí lại câu, lựa chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Học tiếng anh lớp 4

Với nhiều dạng bài bác tập, các bé sẽ được rèn luyện phần lớn kiến thức không giống nhau từ từ bỏ vựng đến ngữ pháp, từ từ 1-1 đến câu trả chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng tham khảo 5 bộ đề thi giờ đồng hồ Anh.

*

Luyện đề thi tiếp tục giúp con trẻ tiếp cận dần dần dần, từ khó khăn đến dễ dàng để học tiếng Anh kết quả hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vị many exercises ______ Math lessons.

A. Khổng lồ B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào khu vực trống)

11. Vì chưng you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ đồng hồ Anh với quan niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Quả táo

22. Apple

B. Mẫu giường

23. Bed

C. Dòng bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với nhiều dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện đa phần kiến thức không giống nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn đối thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vì you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects vì chưng you have today?

B: (5) M_ _ _ and Physics.

Conversation 2:

A: vị you like English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you bởi vì during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people và objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh & his friends are at the (11) ___________ now. They like the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not lượt thích elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu cùng với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

Xem thêm: Nơi Bán Tủ Đông Funiki 100 Lít 4 Ngăn (Trắng), Tủ Đông Funiki Hcf

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà mẹ nên lựa chọn cỗ đề tương xứng với kỹ năng của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại bỏ 1 cam kết tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký kết tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Vị you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc luyện tập thường xuyên, cha mẹ nên khích lệ và sắp đến xếp thời gian nghỉ ngơi phù hợp cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu trả chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / lớn school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn trường đoản cú khác nhiều loại với phần nhiều từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vị you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a tuy vậy during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time vì you go lớn sleep?

16. What subjects bởi vì you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why vì chưng you want to go to lớn the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want to see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When vày you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go to lớn school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice to meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của phụ huynh là hễ lực để con học tập và thay gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào giải đáp đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vị you have Math today? No,…………

A. I am B. I bởi C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m khổng lồ 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vì chưng B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: bởi you lượt thích (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Nam: (8) .................... Do you like it?

Alan: Because I want to lớn become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ khác một số loại với đầy đủ từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho bé bỏng luyện tập thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạng với các bộ đề trên, nhiều bố mẹ chọn hanagaming.com - ứng dụng học giờ Anh online unique cao nhằm hỗ trợ bé học với thi giỏi hơn. Phụ huynh và trẻ thuộc trải nghiệm ngay phần mềm hanagaming.com tại đây với tài khoản học thử: