Chuẩn giáo viên mầm non

     
tóm tắt ngôn từ VB cội Tiếng Anh hiệu lực thực thi VB liên quan Lược đồ nội dung MIX tải về
Đăng nhập tài khoản hanagaming.com với đăng cam kết sử dụng ứng dụng tra cứu văn bản.

Bạn đang xem: Chuẩn giáo viên mầm non

">Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành VB
share qua:
*
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Số: 26/2018/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018


Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và gợi ý thi hành một số trong những điều của phương tiện Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và giải đáp thi hành một số điều của chính sách Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết và giải đáp thi hành một số điều của nguyên lý Giáo dục;


Theo ý kiến đề xuất của cục trưởng cục Nhà giáo với Cán bộ quản lý giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Thông bốn quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư mầm non.


Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tứ này quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 mon 11 năm 2018.Thông bốn này thay thế sửa chữa Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo phát hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư mầm non.
Điều 3. Chánh Văn phòng, viên trưởng cục Nhà giáo với Cán bộ cai quản giáo dục, thủ trưởng những đơn vị thuộc Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo, người đứng đầu sở giáo dục và đào tạo và đào tạo, thủ trưởng những đơn vị và cá thể có liên quan phụ trách thi hành Thông bốn này.

Nơi nhận: - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng quản trị nước; - văn phòng công sở Quốc hội; - Ủy ban VHGDTTNNĐ của Quốc hội; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - bộ trưởng; - Ủy ban TW mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - phòng ban Trung ương các đoàn thể; - Cục đánh giá VBQPPL (Bộ bốn pháp); - Ủy ban nước nhà đổi mới giáo dục và đào tạo và đào tạo; - Hội đồng quốc gia Giáo dục và cải cách và phát triển nhân lực; - những Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc thiết yếu phủ; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực nằm trong TW; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Công báo; - website của chủ yếu phủ; - trang web của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo; - Lưu: VT, Vụ PC, viên NGCBQLGD (10 bản).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa


QUY ĐỊNH

CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON(Ban hành đương nhiên Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày thứ 8 tháng 10 năm 2018 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)


Chương IQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người sử dụng áp dụng
1. Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi bao gồm: chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non và khuyên bảo sử dụng chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư mầm non.
2. Chính sách này áp dụng đối với giáo viên mầm non tại nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, trường thiếu nhi thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (sau phía trên gọi phổ biến là cơ sở giáo dục đào tạo mầm non) và những tổ chức, cá thể có liên quan.
Điều 2. Mục đích ban hành quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp cô giáo mầm non
1. Làm căn cứ để giáo viên thiếu nhi tự reviews phẩm chất, năng lực; thi công và thực hiện kế hoạch tập luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực chăm môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu yêu cầu thay đổi giáo dục.
2. Làm căn cứ để cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non review phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của thầy giáo mầm non; chế tạo và thực thi kế hoạch tu dưỡng phát triển năng lượng nghề nghiệp của giáo viên đáp ứng nhu cầu mục tiêu giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, địa phương cùng của ngành Giáo dục.
3. Làm địa thế căn cứ để các cơ quan làm chủ nhà nước nghiên cứu, xây đắp và tiến hành chế độ, chế độ phát triển nhóm ngũ cô giáo mầm non; tuyển lựa và sử dụng đội ngũ giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán.
4. Làm căn cứ để những cơ sở đào tạo, tu dưỡng giáo viên xây dựng, cải cách và phát triển chương trình và tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng cách tân và phát triển phẩm chất, năng lượng nghề nghiệp của gia sư mầm non.
Điều 3. Giải thích từ ngữTrong công cụ này, các từ ngữ dưới đây được đọc như sau:
1. Phẩm hóa học là tứ tưởng, đạo đức, phong cách thao tác làm việc của cô giáo trong tiến hành công việc, nhiệm vụ.
2. Năng lực là khả năng thực hiện công việc, trọng trách của giáo viên.
3. Chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi là khối hệ thống phẩm chất, năng lượng mà gia sư cần giành được để triển khai nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.
4. Tiêu chuẩn chỉnh là yêu cầu về phẩm chất, năng lượng ở từng nghành nghề dịch vụ của chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
5. Tiêu chí là yêu ước về phẩm chất, năng lực thành phần của tiêu chuẩn.
6. Mức của tiêu chí là cấp độ đạt được trong cải tiến và phát triển phẩm chất, năng lực của từng tiêu chí. Có cha mức đối với mỗi tiêu chuẩn theo cấp độ tăng dần: nút đạt, mức khá và mức tốt; mức cao hơn nữa đã bao hàm các yêu thương cầu ở tầm mức thấp rộng liền kề.
a) nấc đạt: có phẩm chất, năng lực thực hiện trách nhiệm được giao trong nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ mầm non theo quy định;
b) nấc khá: có phẩm chất, năng lượng chủ động đổi mới trong tiến hành nhiệm vụ và phương châm giáo dục của cơ sở giáo dục đào tạo mầm non;
c) nấc tốt: gồm phẩm chất, năng lực sáng tạo nên trong nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em; có ảnh hưởng tích cực đến trẻ em, đồng nghiệp, cha, bà bầu hoặc người giám hộ trẻ em em, chia sẻ kiến thức, tài năng và tay nghề về nuôi dưỡng chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em và triển khai quyền con trẻ em.
7. Vật chứng là các vật chứng (tài liệu, tư liệu, sự vật, hiện nay tượng, nhân chứng) được đưa ra để xác thực một giải pháp khách quan liêu mức độ đã đạt được của tiêu chí.
8. Đánh giá chỉ theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên là việc khẳng định mức độ đạt được về phẩm chất, năng lượng của thầy giáo theo nguyên tắc của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
9. Giáo viên mầm non cốt cán là giáo viên mầm non có phẩm hóa học đạo đức tốt, bao gồm uy tín trong bè lũ sư phạm nhà trường, có hiểu biết về tình hình giáo dục; có năng lượng chuyên môn, nhiệm vụ tốt; có năng lực tham mưu, bốn vấn, hỗ trợ, dẫn dắt, share đồng nghiệp trong chuyển động chuyên môn, nghiệp vụ và trong hoạt động bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp.
Chương IICHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 4. Tiêu chuẩn 1. Phẩm chất nhà giáoTuân thủ những quy định với rèn luyện đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp đồng nghiệp vào rèn luyện đạo đức và chế tác dựng phong thái nhà giáo.
1. Tiêu chuẩn 1. Đạo đức công ty giáo
a) nút đạt: Thực hiện trang nghiêm các công cụ về đạo đức nhà giáo;
b) mức khá: tất cả ý thức từ học, từ rèn luyện cùng phấn đấu cải thiện phẩm hóa học đạo đức bên giáo;
c) mức tốt: Là tấm gương chủng loại mực về đạo đức nhà giáo; share kinh nghiệm, hỗ trợ đồng nghiệp trong rèn luyện đạo đức nhà giáo.
2. Tiêu chí 2. Phong thái làm việc
a) nấc đạt: bao gồm tác phong, cách thức làm việc cân xứng với công việc của cô giáo mầm non;
b) nút khá: gồm ý thức trường đoản cú rèn luyện, tạo nên dựng phong cách thao tác khoa học, tôn trọng, gần cận trẻ em và phụ huynh trẻ em;
c) nấc tốt: Là tấm gương chủng loại mực về phong cách thao tác làm việc khoa học, tôn trọng, thân cận trẻ em và bố mẹ trẻ; có ảnh hưởng tốt và cung ứng đồng nghiệp hình thành phong cách nhà giáo.
Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 2. Cải tiến và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ
Nắm vững trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non; liên tiếp cập nhật, cải thiện năng lực trình độ và nhiệm vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu thay đổi giáo dục, tổ chức chuyển động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục đào tạo phát triển trọn vẹn trẻ em theo Chương trình giáo dục đào tạo mầm non.
1. Tiêu chí 3. Phát triển chuyên môn bản thân
a) nút đạt: Đạt chuẩn chỉnh trình độ đào tạo và huấn luyện theo quy định. Gia nhập và kết thúc đầy đủ các khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức trình độ theo quy định;
*
*

b) nấc khá: thực hiện kế hoạch học tập, bồi dưỡng phù hợp với điều kiện bạn dạng thân; update kiến thức chuyên môn, yêu thương cầu thay đổi phương pháp, hiệ tượng tổ chức siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ em nhằm nâng cấp chất lượng chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em;
c) nấc tốt: chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, cung cấp đồng nghiệp về trở nên tân tiến chuyên môn phiên bản thân.
2. Tiêu chí 4. Thi công kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đào tạo theo hướng phát triển toàn vẹn trẻ em
a) mức đạt: thiết kế được kế hoạch siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em theo Chương trình giáo dục mầm non, cân xứng với nhu yếu phát triển của trẻ nhỏ trong nhóm, lớp;
b) mức khá: chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục hướng về sự phân phát triển trọn vẹn của trẻ em em, tương xứng với điều kiện thực tiễn của trường, lớp và văn hóa truyền thống địa phương;
c) nấc tốt: Tham gia trở nên tân tiến chương trình giáo dục nhà trường; cung cấp đồng nghiệp trong sản xuất kế hoạch chuyên sóc, giáo dục nhắm đến sự phân phát triển toàn vẹn của trẻ em, phù hợp với điều kiện thực tiễn của trường, lớp và văn hóa địa phương.
3. Tiêu chuẩn 5. Nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe mạnh trẻ em
a) mức đạt: tiến hành được planer nuôi dưỡng và chăm lo sức khỏe khoắn cho trẻ em trong nhóm, lớp; bảo vệ chế độ sinh hoạt, cơ chế dinh dưỡng, vệ sinh, bình an và phòng bệnh dịch cho trẻ nhỏ theo Chương trình giáo dục mầm non;
b) mức khá: chủ động, hoạt bát thực hiện đổi mới các chuyển động nuôi chăm sóc và âu yếm sức khỏe, đáp ứng nhu cầu các nhu cầu phát triển khác nhau của trẻ nhỏ và điều kiện thực tiễn của trường, lớp;
c) nút tốt: chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp đồng nghiệp vào việc tiến hành các vận động nuôi dưỡng và âu yếm nhằm nâng cấp tình trạng sức mạnh thể hóa học và tinh thần của con trẻ em.
4. Tiêu chí 6. Giáo dục và đào tạo phát triển toàn vẹn trẻ em
a) mức đạt: thực hiện được kế hoạch giáo dục và đào tạo trong nhóm, lớp, đảm bảo an toàn hỗ trợ trẻ em phát triển trọn vẹn theo Chương trình giáo dục mầm non;
b) nút khá: chủ động đổi mới phương pháp giáo dục trẻ em em, linh hoạt thực hiện các chuyển động giáo dục và điều chỉnh phù hợp, thỏa mãn nhu cầu được các nhu cầu, kĩ năng khác nhau của trẻ em và điều kiện thực tiễn của trường, lớp;
c) nút tốt: hướng dẫn, hỗ trợ đồng nghiệp tiến hành và điều chỉnh, thay đổi các chuyển động giáo dục nhằm nâng cấp chất lượng phạt triển trọn vẹn trẻ em.
5. Tiêu chuẩn 7. Quan giáp và reviews sự cải cách và phát triển của trẻ em em
a) mức đạt: sử dụng được cách thức quan giáp và reviews trẻ em nhằm kịp thời điều chỉnh các chuyển động chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em;
b) mức khá: công ty động, vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức, công cụ đánh giá nhằm nhận xét khách quan liêu sự phát triển của trẻ em em, từ kia điều chỉnh cân xứng kế hoạch chuyên sóc, giáo dục;
c) nấc tốt: chia sẻ và hỗ trợ đồng nghiệp về tởm nghiệm áp dụng các phương thức quan sát, review sự cách tân và phát triển của con trẻ em. Tham gia vận động đánh giá không tính tại các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non.

Xem thêm: Serum Đặc Hiệu Nám Valentine Thái Dương (10Ml ), Serum Đặc Trị Nám Valentine


6. Tiêu chuẩn 8. Làm chủ nhóm, lớp
a) nút đạt: thực hiện đúng các yêu mong về quản lý trẻ em, thống trị cơ sở vật chất và làm chủ hồ sơ sổ sách của nhóm, lớp theo quy định;
b) nấc khá: gồm sáng kiến trong những hoạt động quản lý nhóm, lớp tương xứng với đk thực tiễn của trường, lớp;
c) nấc tốt: chia sẻ kinh nghiệm hay, cung cấp đồng nghiệp trong quản lý nhóm, lớp theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Xây dựng môi trường giáo dục
Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai quyền dân công ty trong nhà trường.
1. Tiêu chuẩn 9. Xây dựng môi trường thiên nhiên giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện
a) nấc đạt: Thực hiện trang nghiêm các chế độ về môi trường giáo dục an toàn, mạnh khỏe không bạo lực đối với trẻ em; tiến hành nội quy, luật lệ ứng xử trong bên trường;
b) nút khá: dữ thế chủ động phát hiện, phản chiếu kịp thời, lời khuyên và triển khai các biện pháp ngăn ngừa nguy hại gây mất bình yên đối với trẻ em, phòng, chống đấm đá bạo lực học đường, chấn chỉnh những hành vi vi phạm nội quy, quy tắc ứng xử trong nhà trường;
c) mức tốt: phân tách sẻ, cung cấp đồng nghiệp trong việc tổ chức xây dựng môi trường thiên nhiên vật chất và môi trường văn hóa, thôn hội bảo đảm an toàn an toàn, lành mạnh, thân thiện so với trẻ em.
2. Tiêu chuẩn 10. Thực hiện quyền dân chủ trong đơn vị trường
a) nút đạt: triển khai các qui định về quyền trẻ con em; những quy định về quyền dân chủ của phiên bản thân, đồng nghiệp và cha, mẹ hoặc fan giám hộ trẻ em theo quy chế dân chủ trong nhà trường;
b) mức khá: Đề xuất những biện pháp đảm bảo quyền con trẻ em; đẩy mạnh quyền dân công ty của bản thân, cha, người mẹ hoặc fan giám hộ trẻ em và người cùng cơ quan trong đơn vị trường; vạc hiện, ngăn chặn, đề xuất biện pháp xử trí kịp thời những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ trong bên trường (nếu có);
c) nấc tốt: phía dẫn, hỗ trợ và phối phù hợp với đồng nghiệp vào việc tiến hành các quy định về quyền trẻ em; phát huy quyền dân công ty của bạn dạng thân, đồng nghiệp cùng cha, bà bầu hoặc người giám hộ trẻ em theo quy chế dân công ty trong nhà trường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4. Cách tân và phát triển mối quan hệ nam nữ giữa nhà trường, mái ấm gia đình và cộng đồng
Tham gia tổ chức, thực hiện việc xây dựng, cải tiến và phát triển mối quan lại hệ hợp tác và ký kết với cha, bà mẹ hoặc tín đồ giám hộ trẻ em và xã hội để nâng cấp chất lượng nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em và bảo đảm quyền con trẻ em.
1. Tiêu chí 11. Phối hợp với cha, bà bầu hoặc tín đồ giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em
a) nút đạt: Xây dựng quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác ký kết với cha, mẹ hoặc tín đồ giám hộ trẻ nhỏ và xã hội trong nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em;
b) nấc khá: phối hợp kịp thời với cha, mẹ hoặc tín đồ giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng để nâng cấp chất lượng các vận động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo phát triển trọn vẹn cho trẻ em em;
c) mức tốt: phân tách sẻ, cung ứng kiến thức, năng lực nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em mang lại cha, bà mẹ hoặc tín đồ giám hộ trẻ em và cộng đồng. Đề xuất các giải pháp bức tốc phối hợp giữa nhà trường với mái ấm gia đình và cùng đồng.
2. Tiêu chí 12. Phối hợp với cha, bà bầu hoặc người giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng để bảo vệ quyền trẻ em em
a) nút đạt: Xây dựng mối quan hệ gần gũi, tôn trọng, hợp tác và ký kết với cha, người mẹ hoặc tín đồ giám hộ trẻ em và xã hội trong triển khai các điều khoản về quyền con trẻ em;
b) mức khá: dữ thế chủ động phối hợp với cha, bà mẹ hoặc bạn giám hộ trẻ nhỏ và cộng đồng để đảm bảo quyền trẻ em em;
c) nấc tốt: phân tách sẻ, cung cấp kiến thức, khả năng thực hiện các quy định về quyền trẻ nhỏ cho cha, người mẹ hoặc bạn giám hộ trẻ nhỏ và cùng đồng. Đề xuất các giải pháp tăng tốc phối phù hợp với cha, chị em hoặc fan giám hộ trẻ em và xã hội để đảm bảo an toàn quyền trẻ con em; giải quyết và xử lý kịp thời những thông tin từ cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ con trẻ em tương quan đến quyền con trẻ em.
Điều 8. Tiêu chuẩn 5. áp dụng ngoại ngữ (hoặc giờ dân tộc), ứng dụng technology thông tin, thể hiện kĩ năng nghệ thuật trong chuyển động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục đào tạo trẻ em
Sử dụng được một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số, ứng dụng technology thông tin, thể hiện kỹ năng nghệ thuật trong chuyển động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục trẻ em.
1. Tiêu chuẩn 13. Sử dụng ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) hoặc tiếng dân tộc bản địa của trẻ em
a) nút đạt: áp dụng được những từ ngữ, câu đơn giản trong tiếp xúc bằng một ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh); hoặc tiếp xúc thông thường bằng tiếng dân tộc so với vùng dân tộc bản địa thiểu số;
b) nấc khá: thảo luận thông tin dễ dàng bằng một ngoại ngữ (ưu tiên giờ Anh) với nội dung liên quan đến vận động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em; hoặc tiếp xúc thành thạo bằng tiếng dân tộc so với vùng dân tộc bản địa thiểu số;
c) nút tốt: Viết và trình diễn đoạn văn dễ dàng và đơn giản về các chủ đề thân thuộc bằng một ngoại ngữ (ưu tiên tiếng Anh) trong vận động chuyên môn về nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục trẻ em; hoặc thực hiện thành thành thạo tiếng dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số.
2. Tiêu chuẩn 14. Ứng dụng technology thông tin
a) nấc đạt: áp dụng được các ứng dụng ứng dụng cơ phiên bản trong siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em và làm chủ nhóm, lớp;
b) nút khá: tạo ra được một số bài giảng điện tử; áp dụng được các thiết bị technology đơn giản phục vụ vận động chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em;
c) mức tốt: chia sẻ, cung cấp đồng nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng technology thông tin trong hoạt động chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em và quản lý nhóm, lớp.
3. Tiêu chuẩn 15. Thể hiện kĩ năng nghệ thuật trong hoạt động nuôi dưỡng, siêng sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em
a) mức đạt: miêu tả được kỹ năng tạo hình, âm nhạc, múa, văn học tập nghệ thuật đơn giản trong các chuyển động chăm sóc, giáo dục trẻ em sinh sống nhóm, lớp;
b) nút khá: Vận dụng sáng chế các loại hình nghệ thuật sản xuất hình, âm nhạc, múa, văn học nghệ thuật dễ dàng và đơn giản vào hoạt động chăm sóc, giáo dục cân xứng với trẻ em trong trường mầm non. Tổ chức triển khai các chuyển động ngày hội, lễ và hoạt động nghệ thuật cho trẻ nhỏ ở trường mầm non;
c) nấc tốt: xây cất được môi trường thiên nhiên giáo dục trẻ em giàu tính thẩm mỹ trong nhóm, lớp và trường mầm non; phân tách sẻ, cung ứng đồng nghiệp thể hiện tài năng nghệ thuật trong chuyển động nuôi dưỡng, chuyên sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em với xây dựng môi trường xung quanh giáo dục trẻ em giàu tính thẩm mỹ và nghệ thuật trong nhóm, lớp và trường mầm non.
Chương IIIHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON

Điều 9. Yêu thương cầu đánh giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Khách quan, toàn diện, công bình và dân chủ.
2. Dựa trên phẩm chất, năng lực và thừa trình thao tác làm việc của cô giáo trong điều kiện rõ ràng của cơ sở giáo dục mầm non và địa phương.
3. Căn cứ vào khoảng của từng tiêu chuẩn đạt được tại Chương II pháp luật này với có những minh triệu chứng xác thực, phù hợp.
Điều 10. Quy trình reviews và xếp loại tác dụng đánh giá bán theo chuẩn nghề nghiệp cô giáo mầm non
Đánh giá bán theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên thiếu nhi nêu tại Điều 10 được phía dẫn bởi vì Khoản 2 Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1211958&DocItemRelateId=68603" >
1. Quá trình đánh giá
a) thầy giáo tự review theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non;
b) Cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non tổ chức triển khai lấy chủ ý của đồng nghiệp trong tổ chuyên môn đối với giáo viên được review theo chuẩn nghề nghiệp cô giáo mầm non;
c) bạn đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non thực hiện reviews và thông báo công dụng đánh giá giáo viên trên cơ sở công dụng tự reviews của giáo viên, ý kiến của đồng nghiệp cùng thực tiễn tiến hành nhiệm vụ của giáo viên trải qua các dẫn chứng xác thực, phù hợp.
2. Xếp loại hiệu quả đánh giá
a) Đạt chuẩn nghề nghiệp cô giáo mầm non tại mức tốt: Có toàn bộ các tiêu chí đạt từ mức hơi trở lên, tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt tới mức tốt, trong số ấy các tiêu chí 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 đạt tới mức tốt;
b) Đạt chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non ở mức khá: Có tất cả các tiêu chuẩn đạt từ bỏ mức đạt trở lên, về tối thiểu 2/3 số tiêu chuẩn đạt từ mức khá trở lên, trong đó các tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với 9 đạt mức khá trở lên;
c) Đạt chuẩn nghề nghiệp thầy giáo mầm non ở tầm mức đạt: Có toàn bộ các tiêu chí được reviews từ nấc đạt trở lên;
d) chưa đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Có tiêu chuẩn được reviews chưa đạt (tiêu chí được review chưa đạt lúc không thỏa mãn nhu cầu yêu cầu mức đạt của tiêu chí đó).
Điều 11. Chu kỳ đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
1. Giáo viên tự review theo chu kỳ luân hồi mỗi năm một lần vào thời điểm cuối năm học.
2. Fan đứng đầu cơ sở giáo dục đào tạo mầm non tổ chức đánh giá giáo viên theo chu kỳ hai năm một lần vào cuối năm học.
3. Vào trường hợp quan trọng đặc biệt theo yêu ước của cung cấp trên quản ngại lý, cơ sở giáo dục đào tạo mầm non rút ngắn chu kỳ review giáo viên.
Điều 12. Giáo viên mầm non cốt cán
Điều 12 được phía dẫn bởi 3 Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1211972&DocItemRelateId=68604" >
1. Tiêu chuẩn chỉnh lựa chọn giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán
a) Là giáo viên mần nin thiếu nhi có ít nhất 05 năm tay nghề trực tiếp triển khai nhiệm vụ chuyên sóc, giáo dục trẻ em ở những cơ sở giáo dục mầm non tính đến thời điểm xét chọn;
b) Được reviews theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt tới khá trở lên, vào đó tiêu chuẩn 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cùng 9 phải đạt mức tốt;
c) có công dụng thiết kế, triển khai các hoạt động giáo dục mẫu, tổ chức những tọa đàm, hội thảo, bồi dưỡng về thay đổi nội dung, phương pháp, hiệ tượng tổ chức siêng sóc, giáo dục đào tạo trẻ mầm non cho đồng nghiệp trong ngôi trường hoặc nhiều trường xem thêm học tập;
d) có khả năng sử dụng ngoại ngữ, ứng dụng technology thông tin, khai thác, sử dụng thiết bị technology trong trong tổ chức các chuyển động chăm sóc, giáo dục và đào tạo trẻ em và bồi dưỡng giáo viên;
e) tất cả nguyện vọng trở thành giáo viên thiếu nhi cốt cán.
2. Quy trình lựa lựa chọn giáo viên thiếu nhi cốt cán
a) Cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non lựa chọn và khuyến nghị giáo viên thiếu nhi cốt cán và report cơ quan thống trị trực tiếp cấp trên;
b) Trưởng phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện và giảng dạy lựa chọn và phê duyệt list giáo viên mầm non cốt cán theo thẩm quyền; report sở giáo dục và đào tạo và đào tạo;
c) chủ tịch sở giáo dục và đào tạo lựa chọn và phê duyệt danh sách giáo viên mần nin thiếu nhi cốt cán theo thẩm quyền; báo cáo Bộ giáo dục và Đào tạo nên theo yêu cầu.
3. Nhiệm vụ của giáo viên mầm non cốt cán
a) Hỗ trợ, support cho người cùng cơ quan trong cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non hoặc các cơ sở giáo dục đào tạo mầm non bên trên địa bàn các vấn đề tương quan đến đảm bảo và nâng cấp chất lượng chăm sóc, giáo dục đào tạo trẻ em mầm non; soạn tài liệu chăm đề bồi dưỡng, lí giải (cho giáo viên, cha, mẹ, tín đồ giám hộ trẻ em em); tổ chức hướng dẫn đến sinh viên thực hành, thực tập sư phạm; liên kết với giảng viên sư phạm những khoa giáo dục mầm non trao đổi kiến thức và kỹ năng về nuôi dưỡng, quan tâm và giáo dục và đào tạo trẻ em;
b) phía dẫn, cung cấp đồng nghiệp vào trường hoặc những trường trên địa phận về các chuyển động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục trong phòng trường; kế hoạch chuyển động nuôi chăm sóc và chăm lo sức khỏe, kế hoạch hoạt động giáo dục trẻ nhỏ trong nhóm, lớp; về việc tiến hành các khóa đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng internet; về bồi dưỡng, thâm nhập tập huấn nâng cấp năng lực chuyên môn cho team ngũ giáo viên trong trường hoặc các trường bên trên địa bàn; gia nhập tập huấn, bồi dưỡng giáo viên theo yêu thương cầu thường niên của ngành (cấp phòng, sở, Bộ);
c) Tham mưu, tư vấn cho cung cấp quản lí trực tiếp về công tác xây dựng kế hoạch giáo dục đào tạo nhà trường phù hợp với điều kiện ví dụ của trường, lớp với tình hình tài chính - xóm hội của địa phương nhằm bảo đảm an toàn mục tiêu, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em và cải thiện năng lực chuyên môn, nhiệm vụ của đội hình giáo viên; tham gia tổ chức, report chuyên môn, nghiệp vụ tại các hội nghị chuyên đề, các buổi sinh hoạt trình độ chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non hoặc các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non bên trên địa bàn.
Chương IVTỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trọng trách của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoCục bên giáo với Cán bộ quản lý giáo dục chỉ đạo, phía dẫn, soát sổ việc tiến hành các chính sách của văn bản này; gây ra kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải tiến và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non thỏa mãn nhu cầu yêu ước về phẩm chất, năng lượng theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
Điều 14. Nhiệm vụ của sở giáo dục và đào tạo

1. Chỉ đạo, tổ chức tiến hành Quy định này theo thẩm quyền; cập nhật, report Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo hiệu quả đánh giá giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trước thời gian ngày 30 tháng 6 mặt hàng năm.
Khoản 1 Điều 14 được phía dẫn bởi 4 Công văn số 5569/BGDĐT-NGCBQLGD" data-href="/noi-dung-thay-doi.html?DocItemId=1211990&DocItemRelateId=71123" >
2. Xây dừng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, trở nên tân tiến đội ngũ giáo viên mần nin thiếu nhi thuộc thẩm quyền quản lý dựa trên kết quả đánh giá chỉ theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Điều 15. Trách nhiệm của nhà giáo dục với đào tạo
1. Chỉ đạo, tổ chức triển khai Quy định này theo thẩm quyền; report sở giáo dục và đào tạo và đào tạo kết quả đánh giá giáo viên mần nin thiếu nhi theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
2. Xây dừng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cách tân và phát triển đội ngũ giáo viên thiếu nhi thuộc thẩm quyền cai quản dựa trên tác dụng đánh giá theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên.
Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục mầm non
1. Tín đồ đứng đầu tư mạnh sở giáo dục và đào tạo mầm non chỉ đạo, tổ chức review giáo viên thiếu nhi theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên; báo cáo cơ quan làm chủ trực tiếp kết quả đánh giá cô giáo theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non.
2. Thành lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ thầy giáo theo thẩm quyền dựa trên tác dụng đánh giá bán theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp thầy giáo mầm non.
3. Tham vấn với cơ quan cai quản cấp trên, tổ chức chính quyền địa phương về công tác quản lý, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên thiếu nhi dựa trên kết quả đánh giá chỉ theo chuẩn chỉnh nghề nghiệp giáo viên mầm non.
Thuộc tính văn bản
Thông tứ 26/2018/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non
Cơ quan liêu ban hành: Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo Số công báo: Đã biết
vui mắt đăng nhập thông tin tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa xuất hiện tài khoản quý khách đăng ký tại đây!
Số hiệu: 26/2018/TT-BGDĐT Ngày đăng công báo: Đã biết
vui vẻ đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc cải thiện để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản quý khách hàng đăng ký tại đây!
phấn kích đăng nhập tài khoản để coi Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản quý khách đăng ký kết tại đây!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
vui mừng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc nâng cấp để xem triệu chứng hiệu lực. Nếu chưa tồn tại tài khoản quý khách hàng đăng cam kết tại đây!
Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tóm tắt văn bản

Giáo viên mầm non phải thực hiện được một nước ngoài ngữ

Theo đó, giáo viên mần nin thiếu nhi phải sử dụng được một nước ngoài ngữ (ưu tiên giờ Anh) hoặc tiếng dân tộc thiểu số đối với vùng dân tộc thiểu số.

- nút đạt: thực hiện được những từ ngữ, câu đơn giản dễ dàng trong giao tiếp bằng một nước ngoài ngữ; hoặc giao tiếp thông thường bằng tiếng dân tộc thiểu số so với vùng dân tộc thiểu số;

- nấc khá: thương lượng thông tin đơn giản dễ dàng bằng một ngoại ngữ cùng với nội dung tương quan đến nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; hoặc giao tiếp thành thạo bởi tiếng dân tộc thiểu số so với vùng dân tộc bản địa thiểu số;

- mức tốt: Viết và trình bày đoạn văn dễ dàng và đơn giản về các chủ đề không còn xa lạ bằng một ngoại ngữ trong hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và đào tạo trẻ em; hoặc thực hiện thành thạo tiếng dân tộc so với vùng dân tộc bản địa thiểu số…