Nghi thức đại bi thập chú

     

1. NGUYỆN HƯƠNGNam–mô Bổn Sư thích Ca Mâu Ni Phật. OĐốt nét trung khu hương trước Phật đài,Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai,Cầu xin nhân loại lên bờ giác,Hạnh phúc bình yên khắp muôn loài. O

Đệ tử bọn chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước năng lượng điện Phật, thiết lễ cầu an, trì chú Đại Bi, nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết tường. Ngưỡng nguyện đức người tình Tát Quán vậy Âm gia hộ mang lại kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, người khổ cực được an vui. O

Lại nguyện chúng sanh: não phiền xong sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp chướng tiêu trừ, tứ mùa khỏe mạnh mạnh, thân tâm an lạc, tinh thần vững chắc, phước thọ tăng long, phần đa việc khô hanh thông, gia đình hưng thịnh, quyến nằm trong khương ninh, pháp giới chúng sinh, thuộc lên bờ giác. O

Nam-mô hương Cúng nhường Bồ-tát ( 3 lần ) O

2. ĐẢNH LỄ TAM BẢOPhật là đấng giác ngộ mình,Độ người ra khỏi tử sinh bao đời,Từ bi, trí thông minh rạng ngời,Là thầy cha cõi trời fan xưa nay. OChí vai trung phong đảnh lễ tất cả Đức Phật bố đời hay trú vào mười phương. (1 lạy) O

Pháp là cách thức diệu thay,Chữa lành bệnh dịch khổ bao loài bọn chúng sinh,Như vầng trăng sáng sủa lung linh,Soi đường thoát ra khỏi u minh mê mờ.Chí chổ chính giữa đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời thường xuyên trú vào mười phương. ( 1 lạy) O

Tăng là đông đảo bậc chân tu,Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi,Thấm nhuần trí tuệ, từ bi,Độ đời thoát ra khỏi tham… yêu thích khổ sầu.Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng bố đời hay trú trong mười phương. ( 1 lạy) O

3. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁPPháp Phật cao siêu, lý rộng lớn sâu,Trăm ngàn muôn kiếp nặng nề tìm cầu,Nay con chạm mặt được xin trì tụng,Nguyện hiểu chơn ghê nghĩa nhiệm mầu.Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát (3 lần) O

Nam-mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát (3 lần) OOO

4. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔNTu lị tu lị, ma ha tu lị, tu tu lị, ta bà ha. (3 lần) O

5. TỊNH THÂN NGHIỆP CHÂN NGÔNTu nhiều lị, tu nhiều lị, tu ma lị, tu ma lị, sa bà ha. (3 lần) O

6. CHÚ ĐẠI BI

Thiên thủ thiên nhãn vô không tự tin đại bi trọng tâm đà-la-ni. O

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Bạn đang xem: Nghi thức đại bi thập chú

Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án tát bàn ra phân phát duệ số đát mãng cầu đát tỏa.

Nam-mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Xem thêm: 100+ Mẫu Nail Con Bò Sữa Xu Hướng 2022, Ghim Trên Nail Thảo Tây

Nam-mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, mãng cầu ma bà già, ma phát đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê dị, ma ha tình nhân đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, dị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, vạc xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phân phát ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất mãng cầu thất mãng cầu a ra sâm Phật ra xá-lợi, phát sa phát sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, vớ rị vớ rị, đánh rô sơn rô, bồ-đề dạ bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra phải trì địa rị dung nhan ni na, ba dạ ma mãng cầu ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha vớ đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. đưa kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Cha đà ma yết vớ đà dạ, ta bà ha. Mãng cầu ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị chiến thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, nhiều ra dạ da.Nam-mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.Án tất năng lượng điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) OOO

7. THẬP CHÚ7.1. NHƯ Ý BẢO LUÂN VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Nam-mô Phật-đà-da.ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. O

Nam-mô quán Tự tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại bi chổ chính giữa giả. Đát điệt tha.Án chước yết ra phạt nhằm chấn nhiều mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, nhằm sắc tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.Án, chén bát đạp ma chấn nhiều mạt ni, thước ra hồng.Án chén lặc đà, chén bát đẳng mế hồng. O

7.2. TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ nhiều xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, chén bát ra nhập phạ ra, chén ra nhập phạ ra, nhằm sắc sá, để sắc sá, nhan sắc trí rị, sắc đẹp trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. O

7.3. CÔNG ĐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚNam-mô Phật-đà-da. ONam-mô Đạt-ma-da. ONam-mô Tăng-dà-da. OÁn, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất đạt rị, ba rô rị, ta phạ ha. O

7.4. PHẬT MẪU CHUẨN-ĐỀ THẦN CHÚKhế thủ quy y Tô-tất-đế,Đầu diện đảnh lễ thất cu chi.Ngã kim xưng tán Đại chuẩn đề,Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.Nam-mô tát nhiều nẩm tam-miệu tam-bồ-đề, cu bỏ ra nẩm, đát điệt tha.Án, phân tách lệ nhà lệ chuẩn đề, ta bà ha. O

7.5. THÁNH VÔ LƯỢNG QUYẾT ĐỊNH quang MINH VƯƠNG ĐÀ-LA-NI

Án, nằn nì ma tía cát ngỏa đế, a cha ra mật đạp, a ưu rị a nạp, đánh tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, đát nể dã tháp.

Án, tát rị ba, tang bốn cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta tía ngỏa, tỷ thuật đế, mã hắt nằn nì dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. O

7.6. DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔNNam-mô bạt dà phạ đế, bệ tiếp giáp xả, lụ rô ưng ý lưu ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết nhiều da, a ra hắt đế, tam miệu tam bột đà da, Đát điệt tha. Án, bệ giáp thệ, bệ gần kề thệ, bệ tiếp giáp xã, tam một yết đế tá ha. O

7.7. QUÁN ÂM LINH CẢM CHƠN NGÔNÁn, ma ni chưng di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích đô đặt tía đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tất nhi cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cat nạp, té ra nạp, nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, vật nài ma lô kiết, thuyết ra da, tá ha. O

7.8. THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔNLy bà ly bà đế, ước ha ước ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, ta bà ha. O

7.9. VÃNG sanh TỊNH ĐỘ THẦN CHÚNam-mô a di đà bà dạ, Đa tha dà đa dạ, Đa địa dạ tha.A di rị đô bà tỳ,A di rị nhiều tất đam bà tỳ,A di rị nhiều tì ca lan đế,A di rị đa, tì ca lan đa,Dà di nị dà dà na,Chỉ nhiều ca lệ ta bà ha. O

7.10. THIÊN THIÊN NỮ CHÚ

Nam-mô Phật-đà. ONam-mô Đạt-mạ. ONam-mô Tăng-dà. O

Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, tía lỵ phú lầu na giá bán lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, tía nể ba a, ba nể tát rị phạ lượm tha, tam mạn đà, tu bác bỏ lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ vớ đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni. O