Chân khí vận hành pháp

     

Tài liệu Chân khí quản lý và vận hành pháp - Nguyễn Duy Chính trình làng tới chúng ta những nội dung kiến thức và kỹ năng về: căn cơ của sinh bệnh, căn cơ của chân khí, công dụng của chân khí, sự phân bổ và tuần hành của cẳng chân khí, sự vận hành của chân khí và những kinh lạc, động lực quản lý chân khí.

Bạn đang xem: Chân khí vận hành pháp

Mời chúng ta cùng xem thêm để thâu tóm nội dung cụ thể của Tài liệu dưới đây.


*

Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com CHAÂN KHÍ VAÄN HAØNH PHAÙP NGUYEÃN DUY CHÍNH (Döïa theo phöông phaùp cuûa Lyù Thieáu Ba) VietKiem.Com 1Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com Lôøi noùi ñaàuSau khi ñoïc vaø tra cứu hieåu moät soá lôùn saùch vôû veà khícoâng, ngöôøi vieát nhaän thaáy ñaây laø phöông phaùp giaûndò vaø deã taäp nhaát phuø hôïp vôùi coå thö Trung Hoa.Ñieåm ñaùng löu yù vaø cuõng khaùc vôùi caùc saùch daïy KhíCoâng thoâng thöôøng laø phöông phaùp naøy döïa treân caênbaûn “haäu thaêng, tieàn giaùng”. Khi hít vaøo, chaân khíchaïy töø döôùi leân treân theo maïch Ñoác (töø ñoát xöôngcuøng theo xöông soáng chaïy leân ñaàu) coøn khi thôû rachaân khí chaïy theo maïch Nhaâm (töø maët chaïy xuoángÑan Ñieàn ôû phía tröôùc maët). Nguyeân lyù quan liêu troïngnaøy ngöôïc laïi vôùi nhöõng saùch daïy Khí Coâng khoângphaân bieät khí trôøi vaø chaân khí neân thöôøng laø hít vaøothì phình buïng ra (thöïc ra khoâng khí khoâng theå naøoñi xuoáng khoûi hoaønh caùch maïc ñöôïc), thôû ra thì toùpbuïng laïi. Ngöôøi taäp chæ caàn nhôù laø khoâng khí (vaøophoåi) vaø chaân khí chaïy ngöôïc chieà u nhau, khoâng khívaøo ra khoâng phaûi cuøng theo chaân khí (chaân khíkhoâng ra ngoaøi chæ chaïy voøng quanh cô theå). Taäpsaùch naøy ñöôïc vieát döïa theo phöông phaùp cuûa oâng LyùThieáu ba do nhaø xuaát baûn Cam Tuùc (Trung Hoa) aánhaønh naêm 1979. Nguyeãn Duy chủ yếu VietKiem.Com 2Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com traùnh gioù ñoäc, tuøy theo thôøi tieát maø giöõ gìn, trò beänh töø khi beänh chöa phaùt (tieát aåm thöïc, đam mê lao daät, hö CAÊN NGUYEÂN CUÛA SINH MEÄNH taø taëc phong tò chi höõu thôøi, baát trò dó beänh, trò vò beänh –Töù Thôøi Ñieàu Thaàn Luaän). Nhö theá, töïu trung ngay töø nghìn xöa, ngöôøi ta ñaõ quan liêu taâm ñeán con ngöôøi caàn phaûi chuù trong ñeán caû nhì maët, thíchvieäc phoøng beänh vaø trò beänh, caùch soáng làm thế nào để cho phuø öùng vôùi ngoaïi caûnh ñeå coù theå sinh toàn, vaø töï mìnhhôïp vôùi thieân nhieân, vaø qui luaät phaùt trieån cuûa trôøi laøm đến cô theå khoûe maïnh ñeå ñeà khaùng vôùi beänhñaát. Taät. Ñoù laø nhöõng vaán ñeà caàn chuù troïng trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Trong Hoaøng Ñeá Noäi Kinh, cuoán saùch vaãnñöôïc coi laø moät loaïi tởm ñieån cuûa Ñoâng y, nhöõng Veà phöông dieän chaån ñoaùn beänh, ngöôøi xöathieân vieát veà Nhieáp Sinh, AÂm Döông, Taïng Töôïng, löu taâm ñeán söï lieân quan liêu giöõa caùc cô quan lại vaø heäKinh Maïch ñeàu coù ñöa ra nhöõng phöông phaùp thoáng trong cô theå, söï aûnh höôûng hoã töông giöõa tinhdöôõng sinh. Theo coå nhaân, khí ñöôïc coi nhö söùc thaàn vaø vaät chaát, giöõa ngoaïi vaät vaø noäi taâm ngoõ haàumaïnh tieàm taøng cuûa trôøi, coøn huyeát laø tráng nghệ cuûa coù caùi quan sát thoáng nhaát giöõa con ngöôøi vôùi vuõ truï.ñaát vaø ñeå khí huyeát ñöôïc sung thònh, con ngöôøi phaûi con ngöôøi coøn phaûi tuaân theo nhöõng qui taéc cuûa aâmbieát caùch haáp thu khí döông (cuûa trôøi) vaø boài döôõng döông, hôïp vôùi nhöõng nguyeân lyù cuûa trôøi ñaát, ñoàngkhí aâm (cuûa ñaát)1. Thôøi quan tiền taâm ñeán baûy ñieàu neân traùnh, vaø taùm ñieàu neân theo (thaát toån, baùt ích) ñeå thuaän theo boán muøa Ngoaøi ra, theo nhöõng ñieàu kieän chuû quan vaø maø ñieàu nhieáp cô theå. Lúc ñaõ hoøa hôïp ñöôïc vôùi töïhoaøn caûnh cuûa moãi ngöôøi, coå nhaân cuõng khuyeân neân nhieân, chuùng ta môùi ñaït ñöôïc tình traïng aâm döôngaên uoáng chöøng möïc, laøm vieäc, nghæ ngôi ñieàu ñoä, quaân bình vaø ñaày ñuû. Pheùp vaän haønh chaân khí bao gồm laø ñeå ñaït tôùi nhöõng muïc ñích ñoù. 1 Haáp thieân döông dó döôõng khí, aåm ñòa aâm dó döôõng Tröôùc ñaây, khi ñeà caäp ñeán tónh toïa döôõnghuyeát. Sinh, phaàn lôùn caùc taùc giaû chæ ñeà caäp ñeán pheùp thôû VietKiem.Com 3Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comlaáy boán tieâu chuaån saâu, nheï, ñeàu vaø daøi (thaâm, teá, laøm vieäc quaù ñoä, mang đến neân hình vaø thaàn ñeàu ñaày ñuû,quaân, tröôøng) ñeå ñieàu töùc nhöng laïi khoâng phaân bieät soáng ñeán giaø ngoaøi traêm tuoåi môùi cheát.2noäi khí vaø ngoaïi khí. Coù ngöôøi laïi mang đến raèng pheùp Naõo boä chuùng ta coù töø 100 ñeán 150 tæ teá baøovaän haønh chaân khí cuõng töông töï nhö pheùp vaän khí thaàn gớm (neuron), nhöng chæ coù ñoä 10 tæ hoaït ñoäng,trong voõ thuaät. Thöïc teá, nhì beân coù nhì muïc tieâu coøn 80-90% ôû vào traïng thaùi ñöùng yeân. Treân moãikhaùc nhau vaø pheùp vaän haønh chaân khí cuûa ñaïo gia phaân vuoâng vuûa bieåu tị nạnh chuùng ta, cuõng coù chöøngthuaàn tuùy chuù troïng ñeán döôõng sinh, nghóa laø laøm 2000 vi ti huyeát quaûn vaø vào tình traïng bìnhsao đến cô theå khoûe maïnh vaø hôïp thieân nhieân chöù thöôøng, chæ coù khoaûng 5 huyeát quaûn coù maùu löukhoâng nhaèm muïc tieâu taêng gia theå löïc, voán ñöôïc thoâng maø thoâi. Khi hoaït ñoäng thì cuõng chæ coù chöøngduøng ñeå chieán ñaáu. 200 huyeát quaûn coù maùu chaûy ñeán, 90% coøn laïi Theo Ñoâng phöông, chaân khí laø naêng löôïng khoâng heà söû duïng ñeán. Veà phoåi thì maët tieáp xuùc vôùicaàn thieát ñeå cô theå coù theå hoaït ñoäng, laø ñoäng löïc khoâng khí cuûa caùc pheá nang caû thaûy chöøng 130 m2chuû yeáu ñeå ñeà khaùng beänh taät, baûo toàn söùc khoûe vaø nhöng chuùng ta chæ söû duïng moät phaàn nhoû. Theogiuùp con ngöôøi sinh toàn. Noùi giaûn dò, chaân khí sung thôøi gian, nhöõng teá baøo ñoù teo laïi vaø bởi theá khi chætuùc thì thaân theå khoûe maïnh, traùi laïi neáu khoâng ñaày vaän ñoäng moät chuùt chuùng ta ñaõ thôû hoån heån vị côñuû seõ suy nhöôïc, vaø lúc khoâ kieät thì cheát. Theå khoâng ñuû döôõng khí. Neáu coù bieát pheùp vaän haønh Theo sinh lyù hoïc hieän ñaïi, tieàm löïc uaån taøng chaân khí, ngöôøi ta chæ caà n thôû huùt vaøi laàn laø naêng löôïng trôû laïi sung vöôïng vày ñaõ söû duïng moät soá lôùn teátrong cô theå chuùng ta raát nhieàu, neáu chuùng ta bieátcaùch ñieàu ñoäng vaø vaän duïng, thaân theå seõ kieän khang baøo ñeå laøm vieäc.vaø coù theå soáng tôùi 150 tuyệt 200 tuoåi. Noäi Kinh, thieân Moät trong nhöõng nguyeân nhaân chủ yếu cuûa söïNhieáp sinh coù vieát: laõo suy laø chuùng ta ñaõ boû pheá moät soá lôùn tieàm naêng Theo ñuùng pheùp aâm döông, ñieàu hoøa theo thuaät 2 Phaùp ö aâm döông, hoøa ö thuaät soá, aåm thöïc höõu tieát, khôûi cö höõusoá, aên uoáng chöøng möïc, sinh soáng ñuùng caùch, khoâng thöôøng, baát voïng lao taùc, coá naêng hình döõ thaàn cuï, thoï tầm thường kyø thieân nieân, baùch tueá naõi khöù. VietKiem.Com 4Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comkhoâng söû duïng. Tức thì töø naêm 25 tuoåi trôû ñi, cô theå Theo lyù thuyeát Ñoâng Y, chaân khí löu haønhñaõ baét ñaàu laõo hoùa vaø moãi naêm laïi suy giaûm moät ít trong theo moät loä trình roõ reät, ñi khaép thaân theå ñeånhaát laø heä loáng huyeát quaûn vaø thaàn kinh. Ñeå laøm ñeán taän moïi teá baøo treân moät maïng löôùi bao goàm 12chaäm laïi söï tieâu hao vaø suy thoaùi, chuùng ta phaûi tra cứu kinh, 15 laïc vaø kyø ghê baùt maïch. Bầu nhi coøn trongñöôïc phöông thöùc phaùt huy caùc naêng löïc tieàm aån buïng meï khoâng tröïc tieáp haáp thuï ñöôïc döôõng khí thìtrong cô theå. Chaân khí do ngöôøi meï truyeàn theo ñöôøng roán, vaø khí Cô theå chuùng ta laø moät taäp hôïp khoaûng 75 tieân thieân cuûa baøo bầu seõ vaän ñoäng, thuùc ñaåy ñeåtrieäu trieäu (75 trillion) teá baøo, keát caáu thaønh nhöõng sinh hoùa hình thaønh caùc boä phaän vào cô theå.cô quan tiền khaùc nhau. Vieäc sinh tröôûng, phaùt duïc, suy Tieân thieân chaân khí vaän chuyeån thiết yếu yeáulaõo, töû vong chaúng qua laø hieän töôïng coäng hôïp cuûa trong nhì maïch Nhaâm vaø Ñoác, ñöôïc coi nhö hai loänhöõng teá baøo maø thaønh. Muoán thaân theå khoûe maïnh tuyeán bao gồm cuûa nhỏ ngöôøi, vaän chuyeån theo moätthì ngay töø caên baûn nhöõng teá baøo vào cô theå chuùng voøng troøn ñi töø sau löng ñi leân, voøng qua ñaàu, maëtta phaûi khoûe maïnh. Theo quan nieäm cuûa Ñoâng trôû xuoáng buïng roài cù laïi ra sau löng (haäu thaêngphöông, naêng löïc laøm mang đến caùc ñôn vò nhoû beù ñoù sinh tieàn giaùng). Vào loä trình aáy coù bố ñieåm quan troïngtoàn vaø hoaït ñoäng chủ yếu laø chaân khí. Linh Khu phù hợp maø coå nhaân goïi laø Ñan Ñieàn (Thöôïng, Trung vaø HaïTieát Chaân Taø Luaän coù vieát: Ñan Ñieàn). Chaân khí laø vị thuï baåm töø trôøi, cuøng vôùi coác sau khoản thời gian ra ñôøi, ngoaïi hoâ haáp chũm theá khí tieânkhí (khí do aên uoáng maø sinh ra) maø laøm mang lại cô theå thieân ñeå ñöa chaân khí ñeán moïi nôi vào cô theå.ñöôïc sung maõn 3 Chaân khí tieân thieân khoâng coøn ñöôïc nuoâi döôõng seõ YÙ noùi söùc khoûe chuùng ta bao goàm khí trôøi vaø maát daàn moøn nhöng khí haäu thieân ngaøy caøng maïnhñoà aên ñöôïc tieâu hoùa ñeå thaønh chaát boå nuoâi cô theå. Vì aên uoáng, sinh hoaït tinh thaàn vaø vaät chaát. Bởi vì ñoù pheùp vaän haønh chaân khí laø phöông phaùp laøm gia taêng khí haäu thieân, boài boå khí tieân thieân vaø nhaát laø3 söû duïng caùc nguoàn chaân khí cuûa bé ngöôøi ñaït möùc Chaân khí giaû sôû thuï ö thieân, döõ coác khí tònh nhi sung thaân giaû daõ VietKiem.Com 5Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comtoái ña ñeå thaân theå khoûe maïnh vaø laøm chaäm laïi söïlaõo hoùa. VietKiem.Com 6Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com CHAÂN KHÍ LAØ GÌ? tinh khí thaàn tía loaïi coù tính naêng khaùc nhau nhöng laïi khoâng theå taùch rôøi. Tinh laø nôi cö truù cuûa thaàn, coù tinh laø coù thaàn, neân suùc tích tinh seõ laøm cho Theo Ñoâng y, tinh, taân, huyeát, dòch (boán theå thaàn theâm toaøn veïn, neáu tinh kieät thì thaàn khoâng coùloûng trong nhỏ ngöôøi bao goàm tinh khí, nöôùc daõi, choã nöông töïa. Phaàn lôùn chuùng ta nghó ñeán tinh laømaùu, vaø dòch traáp) cuøng vôùi thaàn vaø chaân khí (theå tinh dòch nhöng thöïc teá tinh dòch chæ laø moät daïng vaätvoâ hình) laø cô sôû cuûa sinh meänh. Cha daïng ñoù ñöôïc chaát cuûa sinh lyù bé ngöôøi, coù cô naêng nhaát ñònh.meänh danh laø tinh, khí vaø thaàn vaãn ñöôïc coå nhaân coi Suùc tinh khoâng coù nghóa laø giöõ khoâng ñeå xuaát tinh,laø “nhaân thaân tam baûo ”. Linh khu Baûn Taïng Thieân maëc daàu phoøng söï quaù ñoä seõ laøm cho con ngöôøi bòcoù vieát: suy nhöôïc. Tuy nhieân do tinh khí coù tröïc tieáp lieân heä Khí, huyeát, tinh, thaàn chaïy xung quanh cô theå ñeå ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi ñaøn oâng neân thöôøng thì coånuoâi soáng bé ngöôøi 4 nhaân khuyeân khoâng neân daâm duïc, traùc taùng, vieäc chaên goái neân ñieàu ñoä. Tinh laø meï cuûa khí, tinh hö bởi vì theá vào thuaät döôõng sinh, ngöôøi thì khoâng coù khí vaø con ngöôøi khoâng soáng noåi. Tinhxöa raát coi troïng vieäc laøm theá naøo ñeå chuû ñoäng thoaùt, khí hö, thaát thaàn ñeàu laø moät daïng cuûa suy kieättrong vieäc ñieàu hoøa cha loaïi laø caên baûn cuûa sinh toaøn dieän ñeå ñöa ñeán caùi cheát.meänh. Tháo dỡ Vaán Thöôïng Coå Thieân Chaân Luaän vieát laøcon ngöôøi phaûi bieát huùt khí vào laønh vaø giöõ đến Vaäy tinh laø gì?thaàn ñöôïc vöõng maïnh (hoâ haáp tinh khí, ñoäc laäp thuû Tinh baét ñaàu coù töø lúc sinh meänh coù, nghóa laøthaàn) xuất xắc suùc tích tinh khí, giöõ thaàn mang lại ñaày ñuû (tích gaén lieàn vôùi khí tieân thieân, nhö moät caùi maàm trongtinh toaøn thaàn) ñeå ñöôïc khoûe maïnh vaø soáng laâu. Moät haït töø ñoù tieán hoùa ñeå thaønh moät thaân caây. YÙ nieäm ñoù khaù mô hoà neân mặc dù nhieàu ngöôøi ñaõ coá gaéng giaûi say đắm nhöng khoâng maáy ai ñöa ra ñöôïc moät caâu 4 Nhaân chi khí huyeát tinh thaàn giaû sôû dó phuïng sinh nhi chu traû lôøi phù hợp ñaùng.ö tính meänh giaû daõ Linh khu Baûn Thaàn Thieân vieát: VietKiem.Com 7Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com Töø khi xuất hiện laø coù tinh, vaïn vaät muoán soáng Caên nguyeân cuûa chaân khíñöôïc ñeàu vì chưng tinh laøm ñaàu 5 Chaân khí coù hai loaïi: tieân thieân vaø haäu thieân. Thaàn töùc thaàn thaùi, tri giaùc chuû ñoäng vaø ñieàu Tieân thieân chaân khí bởi vì sinh meänh maø coù, bởi vì nguyeânkhieån moïi vaän ñoäng cuûa bé ngöôøi. Thaàn laøm chuû tinh (tinh nguyeân thuûy töø ñaàu) maø thaønh neân coøn goïicaùc sinh hoaït, coâng naêng vaø phaûn öùng noäi taïng hình laø nguyeân khí. Trong ñôøi soáng con ngöôøi, nguyeânthaø nh töø tieân thieân khí, ñöôïc haäu thieân khí boå sung tinh khoâng ngöøng tieâu hao, neân luoân luoân caàn boåqua aên uoáng, xuoáng chöùa vaøo ñan ñieàn vaø lieân tuïc sung. Haäu thieân chaân khí bởi vì muõi thôû huùt khí trôøiñöôïc boå xung. Thaønh ra chaân khí bao goàm caû tinh, (döông tinh), vaø vày mieäng aên uoáng thöïc phaåm (aâmkhí vaø thaàn laø nguyeân ñoäng löïc khieán mang lại nguõ taïng, tinh) theo maùu huyeát löu thoâng ñeán moïi teá baøo, doluïc phuû hoaït ñoäng. Chaâ n khí cuõng taùi tuïc caùc chu phaûn öùng cuûa caùc hoùa chaát bieán döôõng lieäu thaønhtrình sinh lyù, neáu khoâng tinh khoâng taùi sinh, thaàn seõ nhieät naêng, nuoâi soáng cô theå. Linh Khu thích hợp Tieátsuy kieät ñöa ñeán caùi cheát. Ñeå haäu thieân chaân khí Chaân Taø Luaän coù vieát:ñöôïc deã daøng bieán hoùa, thaân theå kieän khang, vieäc Chaân khí laø vị thuï baåm töø trôøi, cuøng vôùi coácboài döôõng chaân khí laø quan lại troïng hôn heát. Khí maø laøm mang lại cô theå ñöôïc sung maõn 6 vì chưng ñoù, ngaøy xöa ngöôøi ta ñöa ra quan liêu nieäm Haäu thieân chaân khí bao goàm thieân khí vì chưng muõi“luyeän tinh hoùa khí, luyeän khí hoùa thaàn, luyeän thaàn huùt khí trôøi (döôõng khí) vaøo phoåi roài chu löu tronghoaøn hö” chủ yếu laø nhaèm muïc ñích kieän khang thaân cô theå, vaø ñòa khí (hay coác khí) do mieäng ñem ñoà aêntheå. Mặc dù veà sau, moät soá ñaïo gia coi vieäc luyeän tinh vaøo daï daøy, tieâu hoùa ñöa chaát boå vaøo trong maùu.khí thaàn laø moät phöông tieän ñeå ñaït nhöõng caûnh giôùisieâu nhieân, hay tröôøng sinh baát töû nhöng muïc tieâu Coâng duïng cuûa chaân khíñoù khoâng phaûi laø muïc tieâu ñích thöïc cuûa pheùp vaän Noäi Kinh mang lại raèng chaân khí (hay nguyeân khí)haønh chaân khí. Laø bởi vì tieân thieân nguyeân tinh maø thaønh, phaùt nguyeân5 6 Coá sinh đưa ra lai vò bỏ ra tinh, vaïn vaät hoùa sinh taát toøng tinh thuûy Chaân khí giaû sôû thuï ö thieân, döõ coác khí tònh nhi sung thaân giaû daõ VietKiem.Com 8Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comtöø thaän, taøng tröõ taïi ñan ñieàn, theo ñöôøng tam tieâu ñi ngoaøi da aét seõ laøm cho da deû töôi toát, hoàng haøo.khaép cô theå, thuùc ñaåy caùc hoaït ñoäng cuûa nguõ taïng, Linh khu vực Taø Khaùch Thieâ n vieát:luïc phuû vaø caùc cô quan tiền khaùc vào cô theå. Chaân khí Doanh khí ñi theo taân dòch ñi vaøo caùc maïch ñeåtuøy nôi maø coù teân khaùc nhau, bởi taïi moãi boä phaän coù laøm thaønh maùu huyeát, laøm töôi nhuaän töù chi roài laïicô naêng khaùc nhau. Tröông Caûnh Nhaïc vieát: con quay veà naèm vào taïng phuû 9 Khí ôû maïch döông goïi laø döông khí, khí ôû Veä khí laø döông khí, chöng ñoát nôi hoang maïcmaïch aâm goïi laø aâm khí, ôû daï daøy goïi laø vò khí, taïi tì (phaàn naèm giöõa tim phoåi vaø hoaønh caùch maïc) roàilaø tì khí, ôû ngoaøi domain authority goïi laø veä khí – khí baûo veä cô theå, taûn vaøo trong caùc boä phaän cuûa cô theå laøm mang lại thaânbeân vào noäi taïng goïi laø doanh khí – khí nuoâi döôõng theå aám aùp. Lúc chaïy ra ngoaøi, veä khí theo caùc baépcô theå, taïi thöôïng tieâu goïi laø toâng khí, taïi trung tieâu thòt laøm mang lại nhieät ñoä cô theå ñieàu hoøa. Linh khu vực Baûngoïi laø trung khí, taïi haï tieâu goïi laø nguyeân aâm nguyeân Taïng Thieân vieát:döông khí. 7 Veä khí laøm mang lại cô theå aám aùp, laøm mang đến da deû khi khí ôû taïi caùc tởm maïch thì goïi laø ghê sung maõn, ñoùng môû -- theo thôøi tieát. Veä khí hoøa thìkhí. Ly Hôïp Chaân Taø Luaän trong tháo Vaán coù vieát: da deû töôi toát, meàm maïi, caùc loã chaân loâng daøy 10 Chaân khí bao gồm laø khí chaïy vào caùc tởm 8 do ñoù chuùng ta thaáy raèng veä khí khoâng nhöõngmaïch coù nhieäm vuï ñieàu hoøa nhieät ñoä cô theå maø coøn coù Nhö vaäy chaân khí coù theå ôû nhieàu daïng khaùc nhieäm vuï baûo veä, choáng laïi nhöõng xaâm nhaäp töø beânnhau, nhieàu teân khaùc nhau. Doanh khí chaïy theo caùcmaïch maùu, nuoâi luïc phuû nguõ taïng, neáu chaûy ra ñöôïc 9 Doanh khí giaû túng kyø taân dòch, chuû chi ö maïch hoùa dó vi huyeát, dó7 vinh töù maït. Noäi chuù nguõ taïng luïc phuû. Khí taïi döông töùc döông khí, khí taïi aâm töùc aâm khí, taïi vò vieát vò 10khí, taïi tì vieát sung khí, taïi lyù vieát doanh khí, taïi bieåu vieát veä khí, Veä khí giaû sôû dó oân phaân nhuïc, sung bì phu, phì thaáu lyù, tö khaitaïi thöôïng tieâu vieát toâng khí, taïi trung tieâu vieát trung khí, taïi haï haïp giaû daõ. Veä khí hoøa taéc phaân nhuïc giaûi lôïi, so bì phu ñieàu nhu,tieâu vieát nguyeân aâm nguyeân döông bỏ ra khí. Thaáu lyù chí maät hó.8 Chaân khí giaû, tởm khí daõ. VietKiem.Com 9Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comngoaøi. Theo y tế hieän ñaïi, veä khí bao gồm laø chaân giỏi yeáu ñau, keùm chòu ñöïng trong những khi nhieàu ngöôøikhí chuû ñoäng caùc haïch noäi tieát, giöõ nhieäm vuï duy trì thaân theå gaày nhoû nhöng laïi deûo dai, maïnh meõ, bòsöï quaân baèng vào cô theå. Beänh cuõng mau khoûi. Bởi vì theá, vieäc quan liêu saùt Toâng khí tích tuï vào ngöïc, laø moät toång hôïp thaàn khí ñeå ñònh söùc khoûe laø moät ñieàu quan troïng.cuûa doanh khí vaø veä khí, bao goàm keát quaû cuûa caû trong phaïm vi baøi naøy, chuùng toâi chæ ñeà caäp sô quabieán döôõng ñoà aên laãn hoâ haáp döôõng khí maø thaønh. ñeán pheùp bieän khí saéc, luaän tinh thaàn ñeå giuùp ñoäcToâng khí chæ huy hoâ haáp, laøm neàn taûng cho thanh giaû hieåu theâm veà phöông phaùp chaån ñoaùn maø thoâi.aâm, huùt thôû. Bởi vì theá ngöôøi naøo toâng khí sung tuùc, Söï phaân boá vaø tuaàn haønh cuûa chaân khítieáng noùi maïnh meõ, vang voïng. Coøn neáu toâng khí Chaân khí trong cô theå cuõng khoâng khaùc gìyeáu, tieáng noùi theàu thaøo, hôi thôû doàn daäp, ñöùt nhöõng nguyeân töû vào baàu khí quyeån, ôû khaép moïiquaõng. Nhieäm vuï thöù hai cuûa toâng khí laø chæ huy nôi, luoân luoân di ñoäng. Mặc dù nhieân, bởi vì chaân khí laøtaâm taïng ñeå daãn maùu nuoâi cô theå, khí huyeát vaän ñoäng löïc voâ hình neân vieäc ño löôøng raát khoù khaên.haønh ñeán ñaâu, cô theå caûm thaáy noùng giỏi laïnh ñeàu mặc dù nhieân, vì chưng ñoù laø caên baûn cuûa ñôøi soáng neân neáu côcoù lieân quan lại ñeán toâng khí. Quan liêu naøo khoâng ñöôïc nuoâi döôõng ñaày ñuû, cô quan tiền Trong suoát cuoäc ñôøi, töø khi coøn laø moät thai nhi ñoù seõ daàn daàn suy yeáu vaø ñöa ñeán pheá thaûi.ñeán khi giaø cheát, nhỏ ngöôøi ñeàu phaûi nhôø vaøo chaân Chaân khí chu löu theo moät loä tuyeán nhaát ñònhkhí ñeå sinh soáng vaø hoaït ñoäng. Neáu chuùng ta luoân theo nhòp hoâ haáp, thaønh moät voøng troøn maø ngöôøi taluoân giöõ mang lại chaân khí sung tuùc, thaân theå seõ kieän meänh danh laø tieåu tuaàn hoaøn vaø ñaïi tuaàn hoaøn (haykhang, tinh thaàn thoaûi maùi. Neáu chaân khí tieâu hao tieåu chu thieân vaø ñaïi chu thieân). Chæ coù naém vuõngmaø khoâng ñöôïc boå sung, bé ngöôøi seõ daàn daàn suy ñöôøng ñi vaø nhòp ñieäu cuûa voøng chaân khí chuùng takieät vaø neáu hoaøn toaøn tieâu kieät, seõ cheát. Chaân khí môùi khoûi rôi vaøo nhöõng sai laàm maø nhieàu saùch vôûvoán voâ hình, neân moät cô theå khoûe maïnh khoâng phaûi maéc phaûi khi đến raèng chaân khí cuõng ñoàng nghóa vôùido vieäc gaày beùo beân ngoaøi maø do vì noäi khí beân khoâng khí neân meänh danh doàn khí xuoáng ñan ñieàntrong. Nhieàu ngöôøi to beùo nhöng laïi deã trườn beänh taät, ñoàng nghóa vôùi nín hôi, doàn xuoáng buïng mang đến phình VietKiem.Com 10Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comra. Thöïc ra neáu suy nghó moät caùch thaáu ñaùo, khoâng haäu moân. Maïch sau löng laø maïch Ñoác, ñi töø haäukhí khoâng theå naøo ñöa xuoáng buïng ñöôïc maø chæ moân chaïy theo xöông soáng qua coå, leân treân ñaàu, ñinaèm vào phoåi. Neáu coá gaéng huùt hôi, hoaønh caùch voøng xuoáng traùn, muõi vaø ngöøng laïi ôû moâi treân.maïc doàn xuoáng, khoâng khí seõ ñi tôùi ñöôïc nhöõng pheá Maïch Ñoác laø maïch chuû caùc gớm döông. Theo ñaïonang ôû phaàn döôùi cuûa laù phoåi vaø ñoù laø öu ñieåm duy gia, hai ghê Nhaâm Ñoác laø nhì nöûa voøng troøn coù hainhaát cuûa pheùp thôû buïng. Thaønh ra pheùp thôû maø ñieåm tieáp giaùp taïi nhì ñaàu. Thaønh ra lúc luyeän khí,ngöôøi ta thöôøng meänh danh laø thaâm hoâ haáp xuất xắc ngöôøi ta phaûi noái laï i mang lại hai choã ñöùt ñoù coù theå giaophuùc töùc chæ thuaàn tuùy gia taêng cöôøng löïc cuûa vieäc tieáp vôùi nhau. Treân ñaàu ngöôøi ta ngaäm mieäng, duønghuùt thôû khoâng khí maø thoâi, khoâng lieân quan tiền gì ñeán löôõi ñöa leân haøm eách goïi laø Thöôïng Thöôùc Kieàuvaän haønh chaân khí, neáu khoâng noùi raèng ñi nghòch laïi (caàu chim quaï, theo tích Ngöu Lang-Chöùc Nöõ) vaø ôûvôùi lyù thuyeát veà chu löu cuûa tieåu chu thieân.

Xem thêm: Bán Kiếm Nhật " Giá Tốt Tháng 10, 2021, Bán Kiếm Nhật Giá Rẻ

Döôùi huyeät hoäi aâm nôi haäu moân, ngöôøi ta nhíu laïi lúc thôû ra, chaân khí theo Nhaâm Maïch chaïy lúc huùt vaøo ñeå noái Haï Thöôùc Kieàu. Ñoù laø nguyeân doxuoáng ñan ñieàn, vaø lúc huùt vaøo, chaân khí theo xung taïi sao khi taäp khí coâng ngöôøi ta thöôøng ñoøi hoûi phaûimaïch chaïy leân ñeå thaønh theá taâm thaän töông giao, naâng löôõi leân haøm eách vaø nhíu haäu moân.thuûy hoûa kyù teá. (löûa vaø nöôùc giuùp ñôõ laãn nhau, taâm sau thời điểm ñaõ quen vôùi voøng tieåu chu thieân,vaø thaän giao thoâng vôùi nhau) laø caâu maø chuùng ta thöôøng thì ngöôøi ta tieán theâm moät böôùc ñeå vaän chaânthöôøng ñoïc thaáy trong truyeän kieám hieäp. Moät thôøi khí chaïy theo voøng ñaïi chu thieân. Khi thôû ra, chaângian sau khoản thời gian taäp pheùp vaän haønh chaân khí, nhì maïch khí töø ñaàu chaïy xuoáng ñan ñieàn ñoàng thôøi töø ngöïcNhaâm vaø Ñoác noái lieàn vôùi nhau (ñaû thoâng Nhaâm cuõng chaûy vaøo tía maïch aâm ôû tay (thuû tam aâm kinh).Ñoác nhò maïch), lúc huùt vaøo khí seõ theo ñoác maïch lúc thôû ra, chaân khí cuõng töø maïch Nhaâm chaûychaïy töø haäu moân daãn leân löng, coå vaø ñaàu. Xuoáng ba maïch döông ôû chaân (tuùc tam döông kinh). Theo Ñoâng phöông, maïch ñaèng tröôùc cô theå khi huùt vaøo, chaân khí chaïy töø buïng leân ñaàu theochuùng ta laø maïch Nhaâm laø maïch chuû yeáu đến caùc maïch Ñoác, ñoàng thôøi töø ba kinh döông ôû tay (thuûkinh aâm, chaïy töø moâi treân xuoáng ngöïc, buïng mang lại tôùi tam döông kinh) chaân khí chaûy vaøo ñaàu. Trong khi VietKiem.Com 11Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comñoù, chaân khí theo bố kinh aâm ôû chaân (tuùc tam aâm Daäu: chaûy vaøo Tuùc thieáu aâm Thaän kinhkinh) töø chaân chaûy leân buïng. Voøng lôùn naøy ngöôøi ta Tuaát: chaûy vaøo Thuû quyeát aâm Bao taâm kinhgoïi laø ñaïi chu thieân. Hôïi: chaûy vaøo Thuû thieáu döông Tam tieâu Thôøi gian vaø Vaän haønh gớm Chaân khí vaän chuyeån khoâng luùc naøo ngöøng Tí: chaûy vaøo Tuùc thieáu döông Ñaûm kinhnghæ trong thaân theå chuùng ta, töø nguõ taïng luïc phuû rakhaép töù chi, xöông coát. Mặc dù nhieân, löu chuyeån cuûa Söûu: chaûy vaøo Tuùc quyeát aâm Can kinhchaân khí cuõng coù tieát ñieäu theo söï tuaàn hoaøn cuûa Trôû laïi giôø Daàn, Pheá tởm laïi baét ñaàu vaø cöùtrôøi ñaát, ngaøy ñeâm, moãi giôø (giôø Trung Hoa, baèng theá tuaàn hoaøn moät ngaøy môùi. Söï vaän haønh cuûa chaânhai giôø cuûa phöông Taây) coù moät quần thể vöïc maïnh hôn khí vaø vuõ truï coù lieân quan tiền maät thieát töøng giaây töøngnhöõng khu vöïc khaùc theo thöù töï sau ñaây: phuùt, khoâng sai laïc. Vị theá chæ khi naøo soáng thuaän Daàn : baét ñaàu töø Thuû thaùi aâm Pheá gớm theo leõ töï nhieân, chuùng ta môùi coù theå maïnh khoûe vaø haïnh phuùc. Quan lại nieäm “tuùc höng, daï mò” (ngaøy thöùc Maõo : chaûy vaøo Thuû Döông Minh Ñaïi tröôøng ñeâm nguû) mặc dù giaûn dò nhö theá nhöng raát nhieàu ngöôøikinh trong chuùng ta khoâng theo ñöôïc, hoaëc do coâng aên Thìn: chaûy vaøo Tuùc döông minh Vò gớm vieäc laøm khieán chuùng ta phaûi nuốm ñoåi giôø giaác sinh Tî: chaûy vaøo Tuùc Thaùi aâm Tì khiếp hoaït, hoaëc vì thoùi quen thuộc neân nhieàu ngöôøi đam mê thöùc khuya vaø nguû buø vaøo ban ngaøy. Duø chöa coù nhöõng Ngoï: chaûy vaøo Thuû thieáu aâm Taâm kinh haäu quaû tröïc tieáp, trong tröôøng kyø sinh hoaït traùi töï Muøi: chaûy vaøo Thuû Thaùi Döông Tieåu tröôøng nhieân ñoù seõ gaây ra nhöõng hieäu quaû nghieâm troïng.kinh Chæ coù soáng hôïp vôùi thieân nhieân, khí aâm Thaân: chaûy vaøo Tuùc thaùi döông Baøng quang đãng döông vào cô theå chuùng ta môùi ñöôïc taùi phuïc hoài,kinh boå xung ñuùng möùc. Ngaøy thuoäc döông neân vieäc thöùc VietKiem.Com 12Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comgiaác, sinh hoaït laø chủ yếu yeáu. Ñeâm thuoäc aâm neânnghæ ngôi, an döôõng ñeå boài boå nhöõng maát maùt banngaøy. Neáu khoâng theo ñöôïc qui luaät aáy, chuùng taphaûi bieát khai thaùc nhöõng giôø phuùt ngaén nguûi ñeåñieàu töùc, vaän chaân khí ngoõ haàu khoâi phuïc ñöôïc phaànnaøo söùc khoûe. Theo quy trình löu chuyeån chaân khí, nhieàu ygia coù theå chaån ñoaùn beänh. Chaúng haïn nhö chöùng“keâ minh taû”, cöù saùng sôùm laø phaûi daäy ñi baøi tieát, laømoät chöùng beänh thuoäc thaän khí baát tuùc neân meänhmoân hoûa suy, khoâng theå chöng ñoát caùc ñoà aên.Nhöng taïi sao laïi baøi tieát vaøo buoåi sôùm? bởi vì pheá laømaãu taïng cuûa thaän (pheá thuoäc kim, thaän thuoäc thuûy,theo lyù nguõ haønh kim sinh thuûy), thaän thöông toån laâunaêm pheá trườn aûnh höôûng. Theo nguyeân taéc vaän haønhcuûa chaân khí, thôøi gian töø 3-5 giôø saùng laø giôø daàn,maõo töø 5-7 giôø. Daàn thuoäc phoåi, maõo thuoäc ruoät giaøneân nhöõng giôø phuù ñoù nhị cô quan liêu phoåi vaø ruoät hoaïtñoäng maïnh vị pheá vaø ñaïi tröôøng moät bieåu, moät lyù. VietKiem.Com 13Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com SÖÏ VAÄN HAØNH CUÛA CHAÂN KHÍ VAØ cuûa heä thoáng ghê maïch maø chæ coù nhöõng haønh giaû (ngöôøi thöïc taäp vaän haønh chaân khí) môùi coù theå yù CAÙC gớm LAÏC thöùc ñöôïc veà ñöôøng ñi vaø cô naêng maø ngöôøi ngoaøi caûm thaáy laø tế bào hoà tuyệt khoù hieåu. Nhöõng keát quaû ñoù Hoïc thuyeát veà gớm laïc laø caên baûn cuûa Ñoâng laïi khoù coù theå ño löôøng baèng maùy moùc (hoaëc chöaY, laø moät heä loáng maø ngöôøi ta mang lại raèng ñöôøng ñi ño löôøng ñöôïc) neân laïi caøng khoù kieåm chöùng.cuûa chaân khí chaúng khaùc gì heä nhoáng xa loä treân nöôùc Cô caáuMyõ naøy. Kinh laø caùc ñöôøng chính, LAÏC laø phaân bỏ ra Kinh laïc theo Noäi gớm laø moät taäp hôïp caùclieân heä giöõa caùc kinh vôùi nhau. Döôùi nöõa laø caùc ñöôøng lôùn nhoû ñoùng moät vào nhöõng vai troø chuûñöôøng nhoû hôn goïi laø TOÂN LAÏC, laø moät maïng löôùi yeáu cuûa cô theå. Trong con ngöôøi chuùng ta coù nhieàuheát söùc chaët cheõ treân toaøn cô theå, chuyeån chaân khí heä nhoáng khaùc nhau, moãi heä thoáng coù nhöõng toå chöùccho töøng cô quan, tuøy nhieäm vuï. Vì theá tởm laïc rieâng reõ nhöng taát caû ñeàu lieân quan lại maät thieát laãnchính laø heä loáng lieân laïc, vöøa giao thoâng, vöøa nhau chaúng haïn nhö heä nhoáng baép thòt, heä nhoáng gaântruyeàn ñaït laãn nhau cuûa chaân khí. Coát, huyeát quaûn … Caùc cô quan lại sôû dó vaän haønh moät Nghieân cöùu veà gớm laïc laø ñeà taøi phöùc taïp caùch nhòp nhaøng chính laø bởi vì söï vaän chuyeån khoângnhaát vaø cuõng quan tiền troïng nhaát trong Ñoâng y, vaø ñaây ngöøng cuûa caùc ñöôøng chaân khí, vöøa boài döôõng, vöøacuõng chủ yếu laø sôû ñaéc ñoäc ñaùo maø heä thoáng y khoa chæ huy, vöøa lieân heä vôùi nhau. Treân moãi ñöôøng chaânTrung Hoa ñaõ hình thaønh ñöôïc. Vào hôn moät nöûa khí coù nhöõng ñieåm hoäi tuï, nhöng nhöõng ñieåm ñoù laïitheá kyû nay, nhieàu hoïc giaû, khoa hoïc gia ñaõ boû nhieàu khoâng gioáng nhau veà cöôøng ñoä, veà nhieäm vuï goïi laøcoâng söùc nghieân cöùu ñeå coát ñöa ra nhöõng traû lôøi huyeät ñaïo. Bởi vì theá tuøy töøng huyeät, ngöôøi ta phaûithoûa ñaùng đến vaán ñeà naøy nhöng keát quaû cuõng chöa duøng nhieàu caùch ñeå hoã trôï tốt khai thoâng, coù khiñöôïc myõ maõn. Coù ngöôøi mang đến raèng ñoù chæ laø heä thaàn phaûi duøng kim, coù khi duøng ngaûi cöùu, xuất xắc xoa boùpkinh ôû caáp cao, laãn vaøo vôùi huyeát quaûn. Theá nhöng ñeå khoâi phuïc hoaït ñoäng cuûa nhöõng ñöôøng tởm naøy.khoâng ai ñaõ giaûi ñaùp ñöôïc caùc taùc duïng troïng yeáu VietKiem.Com 14Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com Moãi cô quan, moãi boä phaän lúc ñöôïc chaâm tuyệt beân ngoaøi vaø ñaèng sau ñuøi, goïi laø TUÙC TAMkích mê say laïi coù nhöõng phaûn öùng, vaø cô theå cuõng DÖÔNG, thuoäc bieåu chaïy töø ñaàu xuoáng chaân.phaùt sinh nhöõng hieän töôïng khaùc nhau nhö söng, Tuùc thaùi aâm TÌ kinh, tuùc quyeát aâm CAN kinh,ngöùa, ñau … tuøy tröôøng hôïp. Thöôøng thöôøng, khi naøo tuùc thieáu aâm THAÄN ghê naèm ôû maët trong ñuøi, goïichaâm sai choã, chaâm nhaèm gaân thì baép thòt söng leân, laø TUÙC TAM AÂM, thuoäc lyù töø chaân chaïy leân buïng.neáu nhaèm heä thaàn tởm thì hay trườn ngöùa, coøn neáuthaáy ñau thì laø truùng nhaèm nhöõng heä giao caûm. Ñoù laø möôøi nhị ñöôøng kinh lôùn neân goïi laø thiết yếu kinh. Danh xöng Ngoaøi ra coøn taùm ñöôøng kyø khiếp goïi laø baùt tởm laø teân goïi cuûa 12 ñöôøng tröïc haønh, leân maïch, laø nôi möôøi nhì ñöôøng bao gồm kinh ñoå chaân khíheä tröïc tieáp ñeán taïng phuû. Vaøo. Taùm ñöôøng maïch naøy laø ÑOÁC, NHAÂM, Thuû thaùi aâm PHEÁ kinh, thuû quyeát aâm TAÂM XUNG, ÑÔÙI, AÂM DUY, DÖÔNG DUY, AÂM KIEÀU,BAO kinh vaø thuû thieáu aâm TAÂM gớm laø cha ñöôøng DÖÔNG KIEÀU. Neáu 12 bao gồm kinh ví nhö soângkinh AÂM naèm ôû beân trong caùnh tay, goïi laø THUÛ ngoøi, thì taùm maïch maøy ví nhö ñaàm ao. Chaân khíTAM AÂM thuoäc lyù (beân trong) daãn chaân khí töø ngöïc trong chính kinh thònh hay suy cuõng do taùm maïch ñoùchaïy vaøo tay. Coù ñieàu hoøa giỏi khoâng. Söï quaân bình chaân khí vào Thuû döông minh ÑAÏI TRÖÔØNG kinh, thuû cô theå laø vày taùm maïch naøy, vaø hai maïch nhaâm ñoácthieáu döông TAM TIEÂU kinh, vaø thuû thaùi döông laø quan tiền troïng hôn caû.TIEÅU TRÖÔØNG tởm naèm ôû maët ngoaøi caùnh tay goïi Nhaâm maïch thuoäc aâm, cai quaûn caùc ghê aâm,laø THUÛ TAM DÖÔNG, thuoäc bieåu (beân ngoaøi) töø naèm ôû tröôùc ngöïc vaø buïng. Ñoác maïch thuoäc döông,tay chaïy leân ñaàu. Cai quaûn caùc tởm döông naèm ôû sau löng. Lúc taäp Tuùc döông minh VÒ kinh, tuùc thieáu döông luyeän vaän haønh chaân khí, khi ñaõ ñaãn ñöôïc chaân khíÑAÛM kinh, tuùc thaùi döông BAØNG QUANG kinh ôû löu thoâng trong nhì maïch naøy – maø saùch vôû vaø caùc tieåu thuyeát kieám hieäp vaãn thöôøng ñeà caäp ñeán goïi laø VietKiem.Com 15Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comñaû thoâng nhaâm ñoác nhò maïch – thì laàn löôïc caùc ghê Thuû thieáu aâm taâm khiếp baét ñaàu töø tim phân chia ramaïch coøn laïi cuõng töø töø ñöôïc thoâng suoát. Nhö treân bố nhaùnh, moät nhaùnh qua hoaønh caùch maïc xuoángñaõ ñeà caäp, treân heä thoáng kinh maïch coøn nhöõng ñieåm ruoät non, moät nhaùnh theo thöïc quaûn leân maé t, vaø moätchuû yeáu goïi laø huyeät. Nhaùnh ñi qua phoåi, sang tên tôùi ngoùn tay uùt. Laïc coù möôøi laêm ñöôøng, chaïy laãn trong caùc Thuû thaùi döông tieåu tröôøng tởm baét ñaàu töøkinh aâm vaø döông, laø caùc heä noái laãn 12 gớm vôùi ngoaøi ngoùn tay uùt chaïy theo tay leân vai gaëp ñoácnhau. Nhöõn g laïc nhoû goïi laø toân laïc, phuø laïc chaïy maïch ôû huyeät ñaïi truy đưa ra thaønh nhì nhaùnh, moätkhaép thaân theå. Sau ñaây laø khaùi löôïc veà vò trí vaø nhaùnh ñi xuoáng ruoät non, moät nhaùnh chaïy leân maët ñiñöôøng ñi cuûa moãi kinh: vaøo tai. Thuû thaùi aâm pheá gớm baét ñaàu ôû trung tieâu, ñi Tuùc thaùi döông baøng quang tởm baét ñaàu töø mivoøng xuoáng ruoät giaø roài chaïy leân ngöïc, yeát haàu ñi ra taâm chaïy leân ñænh ñaàu roài voøng xuoáng coå ñi caïnhcaùnh tay vaø chaám döùt ôû ñaàu ngoùn tay caùi. ñöôøng xöông soáng chia thaønh nhị nhaùnh chaïy xuoáng Thuû döông minh ñaïi tröôøng tởm baét ñaàu töø chaân vaø keát thuùc ôû caïnh baøn chaân.ñaàu ngoùn tay troû chaïy leân vai roài chia thaønh nhì Tuùc thieáu aâm thaän ghê baét ñaàu töø ngoùn chaânnhaùnh, moät nhaùnh xuoáng ruoät giaø, moät nhaùnh leân uùt chaïy theo chaân qua goùt chaân roài leân ñuøi chiañaàu chaám döùt ôû caïnh muõi. Thaønh hai nhaùnh moät nhaùnh chaïy leân phoåi, moät Tuùc döông minh vò ghê baét ñaàu töø caïnh muõi, nhaùnh chaïy leân löôõi.moät ñaèng chaïy leân ñaàu, moät ñaèng chaïy xuoáng ngöïc, Thuû quyeát aâm bao taâm tởm baét ñaàu töø ngöïcbuïng, ñuøi chaân roài chaám döùt ôû ngoùn chaân caùi. Noái lieàn tam tieâu roài chaïy ra caùnh tay tôùi ngoùn tay Tuùc thaùi aâm tì gớm töø ngoùn chaân caùi chaïy leân giöõa.buïng, phân chia thaønh nhì nhaùnh, moät nhaùnh chaïy leân vai, Thuû thieáu döông tam tieâu khiếp khôûi ñaàu töøqua coå tôùi löôõi. Nhaùnh thöù hai chaïy töø daï daøy leân ngoùn tay ñeo nhaãn chaïy theo tay leân vai chia thaønhqua hoaønh caùch maïc vaø chaám döùt ôû tim. VietKiem.Com 16Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comhai nhaùnh moät nhaùnh noái lieàn tam tieâu, moät nhaùnh Ñôùi maïch chaïy voøng quanh buïng nhö thaétchaïy leân coå voøng qua tai roài ngöøng laïi taïi maét. Löng noái lieàn caùc tởm aâm vaø döông. Tuùc thieáu döông ñaûm gớm baét ñaàu töø có tai AÂm kieàu maïch baét ñaàu töø goùt chaân chaïy leânchaïy voøng veøo treân maët ñi xuoáng qua buïng tôùi chaân chaân buïng ngöïc tôùi mieäng.vaø ngöøng laïi ôû ngoùn chaân uùt. Döông kieàu maïch baét ñaàu töø goùt chaân chaïy Tuùc quyeát aâm can ghê baét ñaàu töø ngoùn chaân leân theo vùng phía đằng sau voøng qua tröôùc maët roài ngöøng laïi ôûcaùi chaïy leân theo chaân leân buïng ñeán ngöïc roài cù sau oùt.laïi buïng. Moät nhaùnh chaïy leân coå ñeán maét, voøng qua AÂm duy maïch töø baép chaân chaïy leân qua buïngñaàu ñeå gaëp ñoác maïch . Ngöøng laïi ôû coå. Taùm maïch (baùt maïch) bao goàm: Döông duy maïch töø goùt chaân leân theo chaân Ñoác maïch ôû sau löng, quaûn trò caùc khiếp döông qua ngöôøi voøng qua ñænh ñaàu ra tröôùc maët.baét ñaàu töø boä phaän sinh duïc chaïy theo xöông soáng Coâng duïngleân ñænh ñaàu roài voøng xuoáng tôùi nhaân trung. Pheùp vaän haønh chaân khí phaûi theo moät trình Nhaâm maïch ôû phía tröôùc, chòu traùch nhieäm töï nhaát ñònh ñeå ñöa chaân khí ñeán khaép caùc kinhcaùc tởm aâm ñi töø moâi xuoáng ngöïc buïng roài tôùi boä maïch, taïng phuû, ñem sinh löïc cho moïi cô quan trongphaän sinh duïc. Cô theå. Sinh löïc ñaày ñuû töï nhieân thaân theå seõ khoûe Xung maïch coøn goïi laø huyeát haûi kieåm soaùt khí maïnh, không nhiều oám ñau. Linh Khu tởm Maïch Thieân vieát:vaø huyeát toaøn cô theå ñöa ñeán möôøi hai chủ yếu kinh, kinh maïch quyeát ñònh vieäc soáng cheát, lieânbaét ñaàu töø boä phaän sinh duïc phân chia laøm tía nhaùnh moät quan lại ñeán moïi loaïi beänh taät, laøm thaønh caùc chöùngnhaùnh chaïy leân ñaàu, moät nhaùnh chaïy theo xöông thöïc vaø hö, khoâng theå khoâng thoâng 11soáng vaø moät nhaùnh xuoáng tôùi baøn chaân. 11 ghê maïch giaû, sôû dó quyeát töû sinh, xöû baùch beänh, ñieàu thöïc hö, baát khaû baát thoâng. VietKiem.Com 17Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com Lyù Ñình vào Y Hoïc Nhaäp Moân cuõng vieát: Ngheà thuoác maø khoâng bieát kinh maïch thìchaúng khaùc gì ñi ñeâm maø khoâng ñeøn ñuoác 12 Caùc y gia china töø xöa ñeán nay, duø trongvieäc chaån ñoaùn beänh, baøo cheá döôïc phaåm, xoa boùp,chaâm cöùu … ñeàu phaûi döïa vaøo lyù thuyeát veà khiếp laïcñeå suy luaän vaø lyù giaûi. Coù theå noùi raèng lyù thuyeát veàkinh laïc laø cô sôû thiết yếu yeáu cuûa Trung Y vaø vaänhaønh chaân khí chủ yếu laø hình thöùc thöïc nghieäm hoïcthuyeát naøy. Chaân khí laø ñieän naêng coøn tởm laïc laønhöõng ñöôøng daây daãn ñieän ñeán töøng nhaø, nhì beânlieân heä maät thieát vôùi nhau. Neáu chuùng ta khoâng amtöôøng tởm laïc, vieäc ñieàu vaän chaân khí trôû neân môhoà vaø bởi ñoù keát quaû cuõng khoâng roõ raøng.12 Y hoïc baát minh gớm laïc, vì nhaân daï haønh voâ chuùc VietKiem.Com 18Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.com ÑOÄNG LÖÏC VAÄN HAØNH CHAÂN KHÍ Sinh lyù vaän haønh hoâ haáp Hoâ haáp laø söï teo daõn cuûa loàng ngöïc, leân xuoáng cuûa hoaønh caùch maïc laøm cho phoåi nôû ra teo vaøo ñem Chaân khí tuy khoâng phaûi nhôø ñoäng löïc cuûa hoâ khí trôøi vaøo nuoâi döôõng caùc teá baøo trong cô theå. Hoâhaáp nhöng laïi coù lieân quan liêu raát tieát ñieäu vôùi vieäc huùt haáp laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu cuûa conthôû khí trôøi. Haønh giaû taäp pheùp vaän haønh chaân khí ngöôøi. Ngöôøi bình thöôøng chuùng ta moãi phuùt thôû raphaûi söû duïng hoâ haáp nhö moät löïc daãn ñeå theo doõi vaø huùt vaøo vừa phải 18 laàn. Coù hai loaïi hoâ haáp: noäithuùc ñaåy chaân khí löu chuyeån, giöõ đến cô theå ñöôïc hoâ haáp vaø ngoaïi hoâ haáp.nhòp nhaøng. Ñieàu chænh hoâ haáp cuõng coøn laø moätphöông tieän ñeå thö daõn vaø laøm chuû cô theå ngoõ haàu Noäi hoâ haáp laø hoaït ñoäng cuûa chaân khí, laø söïtheo doõi vaø taäp trung ñöôïc söùc maïnh tinh thaàn. Tieáp thu döôõng khí, caùc chaát boå ñöa ñeán töøng teá baøo vaø bieán chuyeån caùc daïng naêng löôïng. Bầu nhi coøn lúc ñeà caäp ñeán pheùp thôû, nhieàu saùch vôû veà trong buïng meï khoâng theå töï bản thân thôû huùt khí trôøikhí coâng vaø yoga ñaõ ñöa ra nhöõng pheùp thôû khaùc xuất xắc aên uoáng neân moïi chaát caàn thieát ñeàu bởi ngöôøinhau, moãi pheùp coù coâng hieäu rieâng, coù muïc ñích meï truyeàn đến qua cuoáng roán vaø laù nhau (thai baøn).rieâng. Tuy nhieân bởi coù quaù nhieàu caùch, laém lúc laïi Tieán trình bieán chuyeån vaø haáp thu ñoù coå nhaân goïi laøtraùi töï nhieân, khieán nhieàu ngöôøi hoang mang và sợ hãi vaø e “thai töùc” (loái thôû cuûa baøo thai) laø hình thöùc roõ reätngaïi, nhaát laø laïi theâm moät caâu caûnh caùo neáu khoâng nhaát cuûa noäi hoâ haáp.coù minh sö chæ daïy coù theå taåu hoûa nhaäp ma. Thöïc ra,nhöõng ngöôøi thöôøng nhö chuùng ta chæ coi vieäc vaän khi luyeän pheùp vaä n haønh chaân khí, cöùu caùnhhaønh chaân khí nhö moät phöông phaùp theå duïc nheï, ñaït ñeán laø laøm thế nào cho vieäc ngoaïi hoâ haáp (thôû baèngneáu khoâng ước ao ñaït ñeán moaït caûnh giôùi sieâu phaøm muõi) trôû neân heát söùc nheï nhaøng, nhö coù nhö khoâng,maø chæ caàu khoûe maïnh thì pheùp thôû cuõng thaät giaûn töôûng nhö ngoaïi hoâ haáp ñaõ ngöng laïi chæ ñeå noäi hoâdò deã daøng. Haáp laøm vieäc. Lúc ñoù haønh giaû caûm thaáy ñan dieàn ñoùng môû, hôi aám chaûy vaøo nhị maïch nhaâm ñoác, toaøn thaân aám aùp nhö gioù xuaân thoåi ñeán laøm cho traêm hoa VietKiem.Com 19Chaân Khí Vaän Haønh Phaùp Nguyeãn Duy Chínhwww.vietkiem.comñua nôû. Trình ñoä ñoù cuõng khoâng khaùc gì thai nhi coøn leân buïng, vaøo ñan ñieàn nhaäp vôùi xung maïch, theotrong buïng meï, chæ thuaàn nhôø vaøo noäi hoâ haáp, taâm roán chaïy leân ngöïc, chaûy vaøo taâm bao tởm giao vôùihoàn thö thaùi, yeân tónh neân coøn goïi laø “thai töùc taâm khí. Hieän töôïng naøy saùch vôû goïi laø "thaän thuûyphaùp ”. Thöôïng trieàu dó teá taâm hoûa " (nöôùc töø thaän chaûy Ngoaïi hoâ haáp laø pheùp thôû maø chuùng ta duøng ngöôïc leân daäp taét löûa cuûa tim). Cuõng khi ñoù, canñeå huùt thôû khí trôøi haøng ngaøy chæ xuaát hieän sau thời điểm kinh chaân khí chaïy leân chaûy vaøo pheá kinh, tì kinhra khoûi buïng meï. Ngöôøi taäp chaân khí laøm theá naøo chaân khí chaûy ngöôïc leân taâm ghê neân ñöôïc goïi laøñeå hai tieán trình ngoaïi hoâ haáp vaø noäi hoâ haáp aên “can tì bỏ ra khí nghi thaêng” (khí tì khí can chaïy leân).khôùp vôùi nhau, tieát ñieäu ñeå vieäc daãn chaân khí ñeán trong những lúc huùt vaøo, chaân khí töø thuû tam döông kinhcaùc cô quan lại ñöôïc ñeàu ñaën, laøm ñuùng vôùi cô naêng, chaïy leân ñaàu, maët, tieáp vôùi khí töø tuùc tam döông neânvaø toaøn dieän. Noäi gớm Taïng Töôïng Thieân vieát: cuõng goïi laø “tam döông vinh ö dieän ” (khí tam döông laøm đến maët ñöôïc töôi toát). Phoåi laø cô quan tiền duøng ñeå truyeàn daãn tieát ñieäucuûa cô theå 13 lúc thôû ra, loàng ngöïc hoùp vaøo, hoaønh caùch maïc naâng leân, ngöïc thu nhoû nhöng buïng to lớn ra, chaân AÛnh höôûng cuûa söï vaän ñoäng chaân khí vaø hoâ khí vào loàng ngöïc trườn aùp löïc theo nhaâ m maïch chaïyhaáp xuoáng ñan ñieàn neân ñöôïc goïi laø “taâm thaän töông Hoâ haáp laø moät vaän ñoäng töï nhieân coù tính chaát giao dó boå meänh hoûa”. Ñaây laø moät phaàn raát quanmaùy moùc. Khi huùt vaøo, ngöïc nôû ra, hoaønh caùch maïc troïng trong pheùp vaän haønh chaân khí. Cuõng khi ñoù,ñeø xuoáng, buïng thoùp vaøo taïo aùp löïc ñeø xuoáng buïng chaân khí theo thuû tam aâm tởm chaïy töø ngöïc xuoángdöôùi. Söï thu daõn cuûa ngöïc vaø buïng laøm cho chaân khí caùc ñaàu ngoùn tay, noái tieáp vôùi thuû tam döông kinh,khôûi ñoäng. Tuùc tam aâm ghê theo söï huùt khoâng khí chaân khí töø tuùc tam döông gớm töø ñaàu chaïy xuoángvaøo daãn chaân khí töø döôùi ñi leân. Thaän kinh chaân khí, chaân, tieáp vôùi tuùc tam aâm kinh. Chu trình naøy goïi laøkhi chuùng ta huùt vaøo, di theo tuùc thieáu aâm khiếp chaïy ñaïi tuaàn hoaøn cuûa tởm khí.13 Pheá giaû töông truyeàn chi quan, cheá tieát xuaát yeân VietKiem.Com 20