Câu Hỏi Và Trả Lời

Tiếng Anh dần phát triển thành nhân tố rất cần thiết trong cuộc sống hằng ngày với toàn bộ các tín đồ. Nhưng nếu khách hàng còn chưa kịp bao gồm ý niệm học tiếng Anh nghiêm túc, nhưng sẽ phải làm "nhiệm vụ" tiếp xúc bằng giờ đồng hồ Anh thì sao? Chẳng hạn ngôi trường đúng theo chúng ta sẽ lên chiến lược đi phượt quốc tế, bị hỏi bởi giờ Anh bất thần trên đường hoặc tại trường học tập tốt traning sơ bộ đến gia đình "kỹ năng tiếng Anh "vứt túi" để không xẩy ra lạc giữa trời Tây. Đã bao gồm tức thì bộ 200 Câu hỏi và Trả lời giờ Anh tiếp xúc cơ bạn dạng hằng ngày. Thông nhuần nhuyễn tư liệu này, bạn đã sở hữu thể nhanh lẹ thủ thỉ với người quốc tế với vi vu thế giới rồi đó.

Bạn đang xem: Câu hỏi và trả lời

*

Câu hỏi: What’s your name?

Trả lời:

– My name is Sophia.

– I’m Liam.

Câu hỏi: Where are you from?

Trả lời:

– I’m from France.

– I come from the UK.

Câu hỏi: Where vị you live?

Trả lời: I live sầu in Paris.

Câu hỏi: How old are you?

Trả lời:

– I’m 26 years old.

– I’m 28.

Câu hỏi: When is your birthday?

Trả lời: My birthday is on January 1st.

Câu hỏi: What is your phone number?

Trả lời: My phone number is 61709832145.

Câu hỏi: What’s your email address?

Trả lời: It’s liam123
gmail.com.

Câu hỏi: What vày you do?/ What’s your job?

Trả lời:

– I’m a student.

– I work in a ngân hàng.

– I’m unemployed at the moment.

– I work as a tour guide for a local tour company.

Câu hỏi: What line of work are you in?

Trả lời: I work in sales.

Câu hỏi: What company vì chưng you work for?

Trả lời: I work for an investment ngân hàng.

Câu hỏi: What religion are you ?

Trả lời: I am a Christian.

Câu hỏi: What is your marital status?

Trả lời:

– I’m married.

– I’m single.

Câu hỏi: Are you married?

Trả lời:

– Yes! I’m married.

– No , but looking for someone nice.

Câu hỏi: Do you have a boyfriend/ girlfriend?

Trả lời:

– I have sầu a boyfriend/ girlfriover.

– I’m not dating anyone.

Câu hỏi: How many children vì you have?

Trả lời:

– I have sầu 2 children.

– I bởi not have sầu any children.

Câu hỏi: Do you have sầu any siblings?

Trả lời:

– I don’t have any siblings.

– I have sầu 2 brothers và 2 sisters.

Câu hỏi: Who vày you live with?

Trả lời:

– I live with my wife và children.

– I live sầu with my parents.

Câu hỏi: What time vì chưng you get up?

Trả lời: I usually get up at 5.30am.

Câu hỏi: When vì chưng you do morning exercises?

Trả lời: I often bởi morning exercises at 6am.

Câu hỏi: What time bởi you have sầu breakfast?

Trả lời: I have sầu breakfast at 6.30am.

Câu hỏi: What time vày you go lớn bed?

Trả lời: I go khổng lồ bed at 11pm.

Câu hỏi: What’s your hobby?

Trả lời:

– I lượt thích playing football, reading books, skateboarding, swimming.

– I am interested in playing guitar.

– My hobbies are listening lớn music, khiêu vũ, playing tennis & collecting coins.

Câu hỏi: What’s your favorite food?

Trả lời: My favorite food is Spaghetti.

Câu hỏi: What’s your favorite color?

Trả lời: My favorite color is green.

Câu hỏi: What’s your favorite drink?

Trả lời: My favorite drink is beer.

Câu hỏi: What kinds of films vì you like?

Trả lời: I am really interested in horror, action film.

Câu hỏi: Did you like the movie?

Trả lời: It’s one of the best I’ve ever seen.

Câu hỏi: Where vày you study?

Trả lời: I am a student at Stanford University.

Câu hỏi: What time bởi you go to lớn school?

Trả lời: I go lớn school at 6.40am.

Câu hỏi: How bởi vì you get khổng lồ school?

Trả lời: I usually take the bus.

Câu hỏi: What is your major?

Trả lời: My major is Computer Science.

Câu hỏi: Why vày you study English?/ Why are you studying English?

Trả lời:

– Because It’s very important & necessary.

– Because I love sầu lớn improve sầu my English skills.

Câu hỏi: What vì chưng you want to vì after you graduate?

Trả lời:

– I would like to lớn be a software engineer.

– I want khổng lồ be a programmer.

Câu hỏi: How did you learn English?

Trả lời:

– I took classes for three years.

– I did an intensive sầu course.

– I’ve been studying by myself.

– I picked it up from movies and songs.

– My frikết thúc taught me.

Câu hỏi: How many languages vì chưng you speak?

Trả lời: I speak two languages.

Câu hỏi: Can you speak English?

Trả lời:

– I can speak English very well.

– I can express myself & communicate in English.

Câu hỏi: How long have sầu you learning English?

Trả lời:

– I’ve sầu been learning English since I was 6.

– I’ve sầu been learning English for 10 years.

Câu hỏi: Which grade are you in?

Trả lời: I’m in 8th grade.

Câu hỏi: Which year are you in?

Trả lời:

– I’m in my third year.

– I am a freshman.

– I’m in my final year.

Câu hỏi: Do you have any exams coming up?

Trả lời: I’ve just graduated.

Câu hỏi: What’s your favorite subject?

Trả lời: My favorite subject is art.

Câu hỏi: What’s the weather like?/ How’s the weather?

Trả lời:

– It is raining.

– It is hot & windy.

Câu hỏi: What’s the temperature?

Trả lời: It’s 24°C.

Câu hỏi: What time is it?

Trả lời:

– It is 4 o’clock.

– It is half past three.

– I’m sorry. I don’t know.

– Let me kiểm tra my phone.

Câu hỏi: What’s the date today?

Trả lời: 17th of October.

Câu hỏi: How are you?

Trả lời:

– I’m fine thank you. How about you?

– Not too good. But I’ll be okay.

Câu hỏi: Where are you going?

Trả lời: I’m going to lớn the store. I need khổng lồ buy something.

Câu hỏi: What are you going khổng lồ vày today?

Trả lời: I’m going shopping.

Câu hỏi: What are you doing?

Trả lời:

– I am reading a book.

– I am washing dishes.

Câu hỏi: Where would you like lớn go?

Trả lời: I would lượt thích to go to the zoo.

Câu hỏi: What’s the matter?

Trả lời:

– I’m not feeling so good.

– Nothing, I’m fine.

Câu hỏi: Is there anything I can vày to help?

Trả lời: Everything will be OK.

Câu hỏi: What’s on your mind?

Trả lời:

– I am just thinking.

– I was just daydreaming.

– It’s none of your business.

Câu hỏi: What did you vì chưng last night?

Trả lời:

– I watched TV.

– I cooked pasta & soup.

Câu hỏi: What are you going to lớn bởi vì tomorrow?

Trả lời: I’m going to go play volleyball at the beach.

Câu hỏi: What sports can you play?

Trả lời: I can play tennis, basketball, football.

Câu hỏi: Can you give me a hand?

Trả lời:

– No problem.

– I’m afraid I can’t.

Câu hỏi: Could you do me a favor?

Trả lời: I’d be happy to help you.

Câu hỏi: Could you please give me that book?

Trả lời: Sure.

Câu hỏi: Would you mind opening the window?

Trả lời: It would be my pleasure.

Câu hỏi: How can I help you?/ May I help you?

Trả lời: Yes! I’m looking for a sweater.

Câu hỏi: Can I try it on?

Trả lời: Sure, the changing rooms are over there.

Câu hỏi: Can I try it on somewhere?

Trả lời: The fitting room is in the left corner.

Câu hỏi: What kích thước vày you wear?

Trả lời: Medium should be fine.

Câu hỏi: What kích cỡ vì chưng you take?

Trả lời: I take a kích cỡ 11.

Câu hỏi: Is that a good fit?

Trả lời:

– It’s a little too small.

– It’s just right.

Câu hỏi: Have sầu you got something bigger?

Trả lời: Of course, we’ve sầu got larger sizes as well.

Câu hỏi: How much is it?/ How much does it cost?

Trả lời: It’s 11 dollars.

Câu hỏi: How would you like to pay?

Trả lời: I would like to lớn pay by cash.

Câu hỏi: Can I pay by credit card?

Trả lời: Certainly. We accept all the major cards.

Xem thêm: Pin Sạc Dự Phòng Pisen 10000Mah, Sạc Dự Phòng

Câu hỏi: Do you need anything else?

Trả lời: No, thanks.

Câu hỏi: How are you feeling?

Trả lời:

– Great! Never better.

– Really awful.

Câu hỏi: How was the party?

Trả lời:

– It was a good time.

– Boring. I couldn’t wait lớn get outta there.

Câu hỏi: Are you ready lớn order?

Trả lời:

– We need a few more minutes.

– I’d lượt thích a cake, please!

Câu hỏi: Would you lượt thích chicken or pasta?

Trả lời: I’ll have the chicken.

Câu hỏi: What would you lượt thích to drink?

Trả lời:

– Iced tea, please.

– Nothing for me, thanks.

Câu hỏi: Did you save room for dessert?

Trả lời:

– No, thank you. I am full.

– Yes, please. Can I see a list?

Câu hỏi: How does it taste?

Trả lời: It’s delicious!

Câu hỏi: Can I get you anything else?

Trả lời:

– No, thank you.

– I’m ready for the bill, please.

– Yes, can I see a dessert menu?

Câu hỏi: What vị you think about this event?

Trả lời: I really lượt thích it! What bởi vì you think?

Câu hỏi: Are you here with anybody?

Trả lời: I came with my best frikết thúc.

Câu hỏi: Have you got a pet?

Trả lời: I’ve got a puppy.

Câu hỏi: How vì you do?

Trả lời: How vị you vì. Pleased to meet you.

Câu hỏi: What’s this?

Trả lời: This is a pencil.

Câu hỏi: What does she look like?

Trả lời: She’s tall & slyên with blonde hair.

Câu hỏi: How is she?

Trả lời: She’s pretty.

Câu hỏi: What is he like?

Trả lời: He is very smart & brave.

Câu hỏi: Are you hungry?

Trả lời:

– Yes. I’m hungry.

– No. I’m full.

Câu hỏi: How vày you feel about him?

Trả lời: He is quite friendly và helpful.

Câu hỏi: May I open the window?

Trả lời: Certainly. It’s very hot in the office today!

Câu hỏi: Do you need help?

Trả lời:

– No, I’m good. Thanks for asking.

– Yes, please, if you don’t mind.

Câu hỏi: What vì chưng you vị every day?

Trả lời: I listen to music and play badminton everyday.

Câu hỏi: What are you planning khổng lồ vì chưng today?

Trả lời: I’m not sure yet.

Câu hỏi: What are you planning for after work?

Trả lời: I’m going shopping with my friends.

Câu hỏi: Are you không tính tiền tomorrow?

Trả lời:

– Yes, I’m miễn phí tomorrow.

– No problem, we can meet tomorrow.

Câu hỏi: Will you join me for coffee?

Trả lời:

– I’d love khổng lồ. Thanks.

– Sorry. I’m afraid I don’t have time.

Câu hỏi: Could we have lunch together one day?

Trả lời:

– With pleasure.

– I’d love sầu to but I’m very busy at the moment.

Câu hỏi: Would you lượt thích lớn have dinner with me?

Trả lời: Yes. That would be nice.

Câu hỏi: Where vì you want khổng lồ go?

Trả lời: I’d lượt thích khổng lồ go khổng lồ a Japanese restaurant.

Câu hỏi: Would you like khổng lồ come to the cinema with me tonight?

Trả lời:

– Sure, I’d love lớn.

– Sorry, I can’t. I’ve got other plans.

Câu hỏi: Would you like to lớn play a round of golf this weekend?

Trả lời:

– That would be great.

– I’d like to lớn but I’m not không lấy phí this weekover.

Câu hỏi: How about coming to the barbecue at the tennis club?

Trả lời:

– Sure! That should be fun!

– Nice of you to ask me but I’ve got an appointment.

Câu hỏi: Have sầu you been waiting long?

Trả lời:

– I’ve sầu only just arrived.

– Only a few minutes.

Câu hỏi: How do you get lớn work?

Trả lời: I usually drive my car.

Câu hỏi: Is it cthất bại khổng lồ the subway station?

Trả lời: Yes, it’s very cthua kém.

Câu hỏi: How long does it take?

Trả lời: It takes half an hour.

Câu hỏi: How often bởi you ride the bus?

Trả lời: Once in a while.

Câu hỏi: Could you tell me how lớn get khổng lồ the police station?

Trả lời:

– Take the second road on the right.

– It’s in the middle of the block.

Câu hỏi: Excuse me! Is there a bank near here?

Trả lời:

– Yes! There is a ngân hàng nearby.

– I’m sorry, I don’t know

Câu hỏi: What’s the best way lớn the museum?

Trả lời:

– Go across the bridge. Turn right. It’s on Oliver Street.

– You could ask the bus driver.

Câu hỏi: Can I speak lớn Emma, please?

Trả lời:

– Just a moment, please.

– Certainly. I’m Emma.

– I’m sorry, Emma’s not here at the moment.

– She’s not available right now.

Câu hỏi: When will she be back?

Trả lời: She’ll be bachồng in 20 minutes.

Câu hỏi: Did you get my message?

Trả lời:

– Yes, I did get your message.

– Oh, yeah, I think I got something from you.

Câu hỏi: Would you like to leave a message?

Trả lời: Please ask her khổng lồ call me back.

Câu hỏi: How long have you been working here?

Trả lời: I’ve been working here five years.

Câu hỏi: What time does the meeting start?

Trả lời: The meeting will start at 9am.

Câu hỏi: What time does the meeting finish?

Trả lời: The meeting will finish at 11am.

Câu hỏi: Are you sick?

Trả lời: Yes. I’m sick.

Câu hỏi: What are your symptoms?

Trả lời:

– I’ve sầu got a headabít.

– I’ve sầu been feeling siông xã.

Câu hỏi: How long have sầu you been feeling lượt thích this?

Trả lời: For 2 days.

Câu hỏi: Are you on any sort of medication?

Trả lời: I need a siông chồng note.

Câu hỏi: Where’s the counter, please?

Trả lời:

– I don’t know. Let’s go to lớn Information.

– It’s over here, next khổng lồ gate 7.

Câu hỏi: May I have sầu your passport, please?

Trả lời: Yes, of course. Here you are.

Câu hỏi: Do you have anything lớn declare?

Trả lời: No, nothing. Just the normal allowance.

Câu hỏi: Do you have sầu any bags to check?

Trả lời: Yes, there’s this suitcase.

Câu hỏi: Would you prefer an aisle seat or a window seat?

Trả lời: Aisle, please.

Câu hỏi: What’s the purpose of your trip?

Trả lời:

– I’m here on business.

– I’m on vacation.

Câu hỏi: Where are you going khổng lồ be staying?

Trả lời: With some friends in the Sheraton Hanoi Hotel.

Câu hỏi: How long are you staying in Hanoi?

Trả lời: About 2 weeks.

Câu hỏi: Could you tell me where Gate E is?

Trả lời:

– Go straight ahead.

– I’m sorry, I don’t know.

Câu hỏi: Can I help you find something?

Trả lời: Yes, I’m looking for coffee.

Câu hỏi: Could you tell me where the meat is?

Trả lời: If you go khổng lồ the frozen food section, you’ll find the meat there.

Câu hỏi: Where can I find the non-fat biscuits?

Trả lời: They’re in aisle 9.

Câu hỏi: How much would you like?

Trả lời:

– I’d lượt thích half a kilo.

– I’d lượt thích 200 grams of meat please.

Câu hỏi: Can you offer me any discount?

Trả lời:

– I can’t offer you that discount.

– I’m sure I could offer you a discount.

Câu hỏi: Do you need any help packing?

Trả lời: I can manage myself thank you.

Câu hỏi: Would you like a receipt?

Trả lời:

– Yes, thanks.

– That would be great.

Câu hỏi: What times are you open?

Trả lời: We’re open from 8am lớn 9pm, seven days a week.

Câu hỏi: What time bởi you open?

Trả lời: We open at 9am.

Câu hỏi: What time vày you close?

Trả lời: We cthua thảm at 6pm.

Câu hỏi: Do you have a reservation?

Trả lời:

– Yes, I bởi.

– No, I don’t.

Câu hỏi: What kind of room would you like?

Trả lời: I’d like a single room, please.

Câu hỏi: May I see your ID, please?

Trả lời: Certainly. Here it is.

Câu hỏi: Could I see the room?

Trả lời:

– Your room is on the second floor.

– Your room number is 401.

Câu hỏi: Do you have sầu a credit thẻ, sir?

Trả lời: Of course.

Câu hỏi: How long will you be staying?

Trả lời:

– Two weeks from this Monday.

– I’m here until the over of the week.

Câu hỏi: Do you have any rooms available for the 14th of April?

Trả lời: I’m sorry, we don’t have sầu any rooms available.

Câu hỏi: How many places have sầu you traveled to?

Trả lời: Well, I have sầu visited all the provinces throughout my country.

Câu hỏi: Have sầu you ever been abroad?

Trả lời: Yes! I have. I went lớn Japan last year for a business trip.

Câu hỏi: What do you usually do during your trip?

Trả lời: I often go sightseeing, take pictures.

Câu hỏi: Do you prefer traveling by car, train or plane?

Trả lời: I prefer the plane although it is a little expensive sầu.