CÁC CHUỖI PHẢN ỨNG HÓA HỌC LỚP 10

Các chuỗi phản bội ứng hóa học lớp 10

Chuỗi bội phản ứng chất hóa học lớp 10 Chương Halogen được hanagaming.com biên soạn là chuỗi các phản ứng hóa học 10, giúp các bạn học sinh luyện tập với các phương trình từ kia ghi nhớ những tính chất, cách làm hóa học tập một cách nhanh nhất. Tự đó rất có thể vận dụng giải các dạng bài xích tập phương trình hóa học halogen liên quan.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10

Mời các bạn bài viết liên quan một số tài liệu bài kiểm tra ôn thi học kì 2 hóa 10 mới nhất:


Hoàn thành sơ thiết bị phản ứng

Bài 1: Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra cho các sơ đồ sau:

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

Đáp án hướng dẫn giải bài bác tập

a. HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl

4HCl + MnO2

*
Cl2 + MnCl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

3NaOH + FeCl3 → 3NaCl + Fe(OH)3

H2SO4 + NaCl → HCl + NaHSO4

CuO + 2HCl → 2H2O + CuCl2

2AgNO3 + CuCl2 → 2AgCl + Cu(NO3)2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl3 → AgCl→ Cl2→ Br2 → I2

(1)16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl

(2) H2 + Cl2

*
2HCl

(3) Fe2O3 + 6HCl → 3H2O + 2FeCl3

(4) 3AgNO3 + FeCl3 → 3AgCl + Fe(NO3)3


(5) 2AgCl → 2Ag + Cl2

(6) Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

(7) Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

c. KMnO4 → Cl2 → HCl → FeCl2 → AgCl → Ag

2KMnO4 +16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2

*
2HCl

2HCl + sắt → FeCl2 + Cl2

FeCl2 + 3AgNO3→ Fe(NO3)3 +2AgCl + Ag

2AgCl

*
2Ag + Cl2

d. HCl → Cl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Fe + 3Cl2

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH→Fe(OH)3 + 3NaCl

2Fe(OH)3 + 3H2SO4→ Fe2(SO4)3 + 6H2O

e. HCl → Cl2 → NaCl → HCl → CuCl2 → AgCl → Ag

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

2Na + Cl2

*
2NaCl

2NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2HCl

CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2AgNO3→Cu(NO3)2 + 2AgCl

2AgCl

*
2Ag + Cl2

f. MnO2 → Cl2 → KClO3 → KCl → HCl → Cl2 → Clorua vôi

16HCl + 2KMnO4 → 5Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

2KClO3 → 2KCl + 3O2

H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4

6HCl + KClO3 → 3Cl2 + 3H2O + KCl

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

Bài 2: kết thúc chuỗi phản nghịch ứng:

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2.

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.


c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag.

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

Đáp án lí giải giải 

a. MnO2 → Cl2 → FeCl3 → Fe(OH)3 → FeCl3 → AgCl → Cl2.

MnO2 + 4HClđ

*
MnCl2 + Cl2 + 2H2O

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH →Fe(OH)3 + 3NaCl

Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O

FeCl3 + 3AgNO3 → 3AgCl + Fe(NO3)3

2AgCl

*
2Ag + Cl2

b. KMnO4 → Cl2 → HCl → CuCl2 → BaCl2 → BaSO4.

2KMnO4 + 16HCl đ

*
2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O

Cl2 + H2

*
2HCl

2HCl + CuO → CuCl2 + H2O

CuCl2 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaCl2

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

c. NaCl → HCl → Cl2 → FeCl3 → NaCl → NaOH → NaCl → Cl2 → CaCl2 → AgCl → Ag.

2NaCl + H2SO4đ

*
Na2SO4 + 2HCl

2HCl

*
H2 + Cl2

3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + Cl2 + H2

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Cl2 + Ca

*
CaCl2

CaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Ca(NO3)2

2AgCl

*
2Ag + Cl2

d. NaCl → HCl → KCl → Cl2 → NaCl → H2 → HCl → Cl2 → CuCl2 → Cu(OH)2 → CuSO4 K2SO4 → KNO3.

2NaCl + H2SO4 đ

*
Na2SO4 + 2HCl

2HCl + 2K → 2KCl + H2


2KCl → 2K + Cl2

Cl2 + 2Na

*
2NaCl

2NaCl + 2H2O

*
2NaOH + Cl2 + H2

H2 + Cl2

*
2HCl

2HCl

*
H2 + Cl2

Cl2 + Cu

*
CuCl2

CuCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Cu(OH)2

Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

CuSO4 + 2KOH → K2SO4 + Cu(OH)2

K2SO4 + Ba(NO3)2→ 2KNO3 + BaSO4

Bài 3: Viết các phương trình màn biểu diễn dãy chuyển đổi sau (ghi rõ điều kiện).

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

Xem thêm: Mẫu Áo Chống Nắng Nam Tokyolife Uv Air Thoáng Khí, Siêu Nhẹ F7Uvj071I

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

Đán án khuyên bảo giải 

a.

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + 2H2O + Cl2

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO

6KOH + 3Cl2 → 5KCl + KClO3 + 3H2O

KCl + AgNO3 → AgCl + KNO3

4AgCl + O2 → 2Ag2O + 2Cl2

6KOH + 3Cl2 → KClO3 + 5KCl + 3H2O

Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O

2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCl2 + CaCO3 + 2HClO

CaCO3  → CaO + CO2 

2NaClO + CO2 + H2O → Na2CO3 + 2HClO

2HClO + NaCl → NaClO + H2O + Cl2

Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

Br2 + 2NaI → I2 + 2NaBr

I2 + Ag → AgI

b. Cl2 → FeCl3 → NaCl → Cl2 → Br2 → HBrO → NaBrO.

3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3 (điều kiện: 3 + NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH (điều kiện: năng lượng điện phân có màng ngăn)

Cl2 + 2KBr → Br2 + 2KCl

Br2 + H2O → HBrO + HBr

HBrO + NaOH → H2O + NaBrO

c. H2 → HCl → Cl2 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeSO4 → FeCl2 → AgNO3.

H2 + Cl2

*
2HCl

4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

4Cl2 + 2Fe2O3 → 4FeCl2 + 3O2↑

FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)3 + 2AgCl↓

Fe(NO3)2 + 2KOH → 2KNO3 + Fe(OH)2↓

Fe(OH)2 + H2SO4 → FeSO4 + 2H2O

FeSO4 + BaCl2 → FeCl2 + BaSO4↓

Bài 4: Hãy biểu diễn sơ đồ biến hóa các chất sau bằng phương trình hoá học:

a. NaCl + H2SO4 → Khí (A) + (B)

b. (A) + MnO2 → Khí (C) + rắn (D) + (E)

c. (C) + NaBr → (F) + (G)


d. (F) + NaI → (H) + (I)

e. (G) + AgNO3→ (J) + (K)

f. (A) + NaOH → (G) + (E)

Đáp án khuyên bảo giải

A là HCl; B là Na2SO4; C là Cl2; D là MnCl2; E là H2O; F là Br2; G là NaCl; H là NaBr; I là I2; J là NaNO3; K là AgClPhương trình hóa họca. 2NaCl + H2SO4

*
Na2SO4 + 2HCl

b. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

c. Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl

d. 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2

e. NaCl + AgNO3 →NaNO3 + AgCl

f. HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 5: xác định A, B, C, D và hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

a. MnO2 + (A) → MnCl2 + (B)↑ + (C)

b. (B) + H2 → (A)

c. (A) + (D) → FeCl2 + H2

d. (B) + (D) → FeCl3

e. (B) + (C) → (A) + HClO

Đáp án lí giải giải 

a) MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

b) Cl2 + H2

*
2HCl

c) 2HCl + sắt

*
FeCl2 + H2

d) 3Cl2 + 2Fe

*
2FeCl3

e) Cl2 + H2O → HCl + HClO

A là HCl; B là Cl2; C là H2O; D là Fe

Bài 6:  xác định A, B, C, D, E, F, G:

HCl + MnO2 → (A) + (B) rắn + (C) lỏng.

(A) + fe → FeCl3.

(A) + (C) → (D) + (E)

(D) + Ca(OH)2 → (G) + (C).

(F) + (E) → (C)

(F) + (A) → (D).

........................................................

Trên trên đây hanagaming.com đã trình làng tới độc giả tài liệu: Chuỗi làm phản ứng chất hóa học lớp 10 Chương Halogen. Để có công dụng cao hơn trong học tập, hanagaming.com xin trình làng tới chúng ta học sinh tài liệu chất hóa học lớp 10, Thi thpt giang sơn môn Văn, Thi thpt nước nhà môn kế hoạch sử, Thi thpt non sông môn Địa lý, Thi thpt đất nước môn Toán, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 cơ mà hanagaming.com tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, hanagaming.com đã ra đời group chia sẻ tài liệu học tập tập thpt miễn tầm giá trên Facebook, mời độc giả tham gia đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 để sở hữu thể cập nhật thêm những tài liệu mới nhất.